Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Vuxnas lärande, fortsättningskurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Vuxnas lärande - VUA
  Kurskod   914G01
Mål
Efter kursen har den studerande ökat sina kunskaper och förståelse av vuxnas lärande, vuxnas studier och undervisning av vuxna.

Efter kursen skall den studerande ha förmåga att i muntlig och/eller skriftlig form:

• beskriva och problematisera vuxenutbildningens roll i samhället
• analysera och problematisera den vuxnes förutsättningar för deltagande i studier
• designa, planera och analysera del av kurs för undervisning av vuxna
Kursinnehåll
Kursen är en fortsättningskurs och riktar sig till dem som har genomgått 60 högskolepoäng i allmänt utbildningsområde eller motsvarande och som vill utveckla kompetens att undervisa vuxna. Kursen är avsedd att kunna vara en specialisering i en lärarexamen.

Kursen består av tre delar.

Livslångt lärande och vuxenutbildning i förändring, 10 hp
Lifelong Learning and Adult Education in change
Delkursen behandlar vuxnas lärande och livslångt lärande som policyområden samt vuxenutbildningens förändring över tid. Inom kursen problematiseras vuxenutbildningens historia, samhällets styrning av vuxenutbildningen, vuxenutbildningens olika aktörer och skilda kontexter för vuxnas lärande.

Studier i vuxenlivet, 10 hp
Studying in Adult Life
Delkursen behandlar den vuxne studerande och dennes förutsättningar för livslångt lärande och deltagande i vuxenstudier. Inom kursen problematiseras betydelsen av den vuxnes vardagsliv, tidigare erfarenheter av studier, etnicitet, genus och funktionshinder för studier. Särskilt diskuteras frågeställningar kring rekrytering och motivation till studier.

Didaktik för vuxna, 10 hp
Pedagogy for Adults
Delkursen behandlar planering, genomförande och utvärdering av vuxenundervisning. Teorier om kunskap och lärande problematiseras relaterat till vuxenutbildningskontexter och vuxnas förutsättningar för studier. Vidare problematiseras lärandeprocesser, olika arbets- och examinationsformer, kunskapsbedömning och validering av vuxnas tidigare lärande och kunskap.

Undervisning/Arbetsformer
Arbetsformer för helfart:
Föreläsningar varvas med seminarier samt reflektions- och handledningspass. Kursens innehåll bearbetas med varierade individuella och kollektiva arbetsformer. Ett centralt inslag är fältstudier som kopplas till det teoretiska innehållet.

Arbetsformer för halvfart/distans:
Kursen genomförs som datorstödd distansutbildning med gemensamma seminarier vid Linköpings universitet. Mellan träffarna arbetar deltagarna enskilt och gemensamt i mindre grupper. Fältstudier är ett central inslag i kursen.
Examination
Kursen examineras löpande individuellt och i grupp genom muntliga och skriftliga arbeten som seminariebehandlas.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

genomgångna kurser motsvarande 60 hp inom lärarprogrammets allmänna utbildningsområde, eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Vuxnas lärande, fortsättningskurs
Adult learning
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 914G01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Vuxnas lärande - VUA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2F       VUA   LU  
Fastställd av kursplanenämnden 2007-05-15 på delegation av områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap.