Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Särskolans uppdrag och pedagogik, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Specialpedagogik
Ämnesområde Utbildningsvetenskap-UV2
  Kurskod   913G19
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande ha kunskaper

- om särskolans mål, organisation och styrdokument
- om utvecklingsstörning och inlärningssvårigheter
- om elevers olika förutsättningar i relation till den omgivande miljön
- om elevers lärande i komplicerade undervisningssituatione
- kring etiska frågor som aktualiseras i skolans praktik
- om olika former av samarbete med hemmen
Kursinnehåll
Centralt innehåll i kursen är särskolans mål, organisation och styrdokument. Likaså fokuseras elevernas lärande och dess förutsättningar. Elevernas möjligheter och begränsningar i ett individ- och miljöperspektiv studeras. Betydelsen av interaktionen mellan elever i lärandesituation diskuteras liksom betydelsen av elevernas påverkan på sin lärandesituation. Kursen tar även upp yrkesetik i skolans praktik. Samarbete mellan hem och skola studeras.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, grupparbete samt självstudier. Vidare ingår att genomföra studier i pedagogiska verksamheter.
Examination
Kursen examineras enskilt, muntligt och skriftligt.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av styrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Särskolans uppdrag och pedagogik
Special Education's Mission and Practice
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 913G19      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Utbildningsvetenskap-UV2          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     UV2   SA  
Fastställd 2008-04-01 på delegation av styrelsen för utbildningsvetenskap.