Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Kunskapsbedömning i särskolan, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Specialpedagogik
Ämnesområde Utbildningsvetenskap-UV2
  Kurskod   913G16
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

- redogöra för och använda särskolans styrdokument vad gäller kunskapssyn och kunskapskvaliteter vid bedömning av kunskaper
- urskilja och problematisera olika dimensioner och former av kunskap
- använda grundläggande teorier om kunskapsbedömning för att granska och reflektera över frågor som gäller lärares arbete med bedömning och betygsättning i särskolans praktik
- självständigt planera och genomföra en saklig bedömning av lärande samt kunna argumentera för och motivera bedömningens utformning
- använda ett ämnesadekvat språk, baserat i beteendevetenskaplig forskning och teori, för att analysera och värdera kunskapsbedömningar av särskoleelever
- identifiera faktorer som kan påverka vid genomförandet av bedömningar och betygsättning
Kursinnehåll
I kursen behandlas (a) särskolans uppdrag i relation till elevernas lärande, (b) kunskaper och aspekter av lärande, (c) grundläggande teorier om mätning och bedömning, (d) prov och andra bedömningsstrategier, (e) betygsättning samt (f) återkoppling av bedömningar och bedömningar som pedagogiskt hjälpmedel.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och grupparbeten. Under kursen skall den studerande genomföra ett antal obligatoriska kursuppgifter i anslutning till litteraturstudierna, vilka redovisas muntligt och skriftligt. Förutom schemalagd tid förväntas den studerande arbeta med självstudier, enskilt och/eller i grupp.
Examination
Kursen examineras genom muntlig och skriftlig redovisning av kursuppgifter samt ett avslutande examinationsarbete.

STN1 15hp
Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Kunskapsbedömning i särskolan
Assesment of knowledge in schools for pupils with learning disabilities
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 913G16      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Utbildningsvetenskap-UV2          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     UV2   SA  
Fastställd den 2009-09-15 på delegation av områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap.