Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Introduction to Special Education in a Swedish Context, 7,5hp
 
Kurskategori Single Subject Course
Huvudområde
Ämnesområde Specialpedagogik - SQA
  Kurskod   913G09
Mål
Kursinnehåll
Undervisning/Arbetsformer
Examination
Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Open to students in education with at least one year of full-time undergraduate studies. Priority is given to students in teacher education. Documented knowledge of English equivalent to "Engelska B" is required i.e., English as native language or an internationally recognized test, e.g., TOEFL, IELTS academic, or equivalent.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/uf/studc/examen/kursbevis. Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Introduction to Special Education in a Swedish Context
Introduction to Special Education in a Swedish Context
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 913G09      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Specialpedagogik - SQA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
  Grundläggande     SQA   SA  
Fastställd av grundutbildningsnämnd/institutionsstyrelse eller motsvarande 2008-12-16 på delegation av områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap.