Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Påbyggnadsutbildning i specialpedagogik: Språk-, läs- och
skrivutveckling, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Specialpedagogik - SQA
  Kurskod   913G05
Mål
Efter kursen ska den studerande ha förvärvat kunskaper om elevers skriftspråksutveckling och orienterat sig om hur försenad läs- och skrivutveckling påverkar lärande. Dessutom ska den studerande utveckla förmågan till kritiskt tänkande och reflektion över innehållet i kursen.
Kursinnehåll
Kunskaper om elevers skriftspråksutveckling studeras.
Forskning om läsning och skrivning ur ett nationellt och internationellt perspektiv fokuseras.
Förebyggande och åtgärdande insatser vid försenad läs- och skrivutveckling studeras ur både ett teoretiskt och praktiskt perspektiv.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar, litteraturseminarier, fältstudier, gruppövningar och portföljarbete.
Examination
Muntliga och skriftliga redovisningar av kursuppgifter individuellt och i grupp. Kursen examineras med en avslutande samlad individuell portfölj.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Lärarexamen samt minst tre års pedagogisk yrkeserfarenhet.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Påbyggnadsutbildning i specialpedagogik: Språk-, läs- och skrivutveckling
In-Service Course: Literacy Development
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 913G05      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Specialpedagogik - SQA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X       SQA   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2006-12-19 på delegation av områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap.