Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Introduktion till specialpedagogik, del 2, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Specialpedagogik - SQA
  Kurskod   913G02
Mål
Den studerande ska efter avslutat kurs:

- ha kunskap om etiska och juridiska regler och förhållningssätt i pedagogisk verksamhet.

- ha utvecklat förståelse för etiska och juridiska dilemman när det gäller inkluderande och segregerande organisering av verksamhet för undervisning och lärande.

- ha kunskap om styrdokumentens reglering av åtgärdsprogram samt praktiskt handhavande av desamma.

- kunna identifiera, problematisera och analysera specialpedagogisk verksamhet med utgångspunkt i etiska regler och förhållningssätt samt juridisk reglering av pedagogisk verksamhet.

- ha förmåga att visa empati och förståelse för individer i komplexa och svåra situationer.
Kursinnehåll
Kursens innehåll fokuserar dilemmasituationer i den specialpedagogiska vardagen och verksamheten. Etiska och juridiska överväganden och ställningstaganden problematiseras och bearbetas. Vidare fördjupas studierna i specialpedagogik med avseende på åtgärdsprogram som ett redskap i den specialpedagogiska verksamheten. Specialpedagogisk teoribildning och förhållningssätt som bearbetades under delkurs 1, appliceras i det innehåll som fokuseras i delkurs 2.
Undervisning/Arbetsformer
I kursen ingår föreläsningar och seminarier. I studenternas förberedelser ingår litteraturläsning, planering och diskussion i arbetsgrupper inför presentationer i studerandegrupper samt rapportering såväl muntligt som skriftligt. I förberedelsearbetet ingår vidare fältstudier och insamlig av arbetsdokument från specialpedagogisk verksamhet.

Obligatoriska moment
Seminarier med litteratur - och/eller uppgiftsredovisningar är obligatoriska.
Examination
Examination sker fortlöpande genom redovisningar av såväl individuella som gruppvis genomförda kursuppgifter samt aktivt deltagande i seminarier. Examinationerna är både muntliga och skriftliga. I examinationen ska den studerande med utgångspunkt i autentiska fall reflektera över och analysera dilemmasituationer i lärares vardagsarbete. De skriftliga examinationerna utgörs av hemtentamina.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Minst två genomgångna terminer i lärarutbildning eller examina från lärarutbildning eller tjänstgöringsintyg som styrker elevvårdande arbetsuppgifter, exempelvis skolpsykolog, skolsköterska eller kurator.

Vidare krävs genomgången Introduktion till specialpedagogik, delkurs 1.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/uf/studc/examen/kursbevis. Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Introduktion till specialpedagogik, del 2
Introduction to Special Education
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 913G02      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Specialpedagogik - SQA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2F       SQA   SA  
Fastställd av grundutbildningsnämnd/institutionsstyrelse eller motsvarande 2006-11-28 på delegation av områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap.