Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Introduktion till specialpedagogik, del 1, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Specialpedagogik
Ämnesområde Utbildningsvetenskap-UV2
  Kurskod   913G01
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

- ha förvärvat kunskap om centrala specialpedagogiska begrepp som t.ex. normalitet, avvikelse, differentiering, segregering, inkludering och integrering.

- ha utvecklat förståelse för specialpedagogisk verksamhet och specialpedagogiskt förhållningssätt.

- kunna analysera utgångspunkter för specialpedagogisk verksamhet utifrån teoretiska modeller och synsätt.

- ha utvecklat ett problematiserande förhållningssätt till specialpedagogisk verksamhet.

- känna till och kunna kommunicera med olika yrkesgrupper inom specialpedagogisk verksamhet.
Kursinnehåll
Kursen fokuserar specialpedagogik som begrepp och företeelse. Specialpedagogik och specialpedagogisk verksamhet studeras ur såväl ett historiskt som ett nutida perspektiv och samhällets och skolans möte med elever i behov av särskilt stöd är ett centralt innehåll. Olika teoretiska perspektiv som beskriver och tolkar specialpedagogisk verksamhet och förhållningssätt är föremål för studier, analys och diskussion. Som exempel kan nämnas kategoriskt, relationellt, kritiskt samt dilemmaperspektiv. Olika aktörers och institutioners samverkan och samarbete kring elever i behov av särskilt stöd är en viktig del av kursens innehåll.
Undervisning/Arbetsformer
I kursen ingår föreläsningar och seminarier. I studentens förberedelser ingår litteraturstudier, planering och diskussion i arbetsgrupper inför presentationer i studerandegrupp samt rapportering såväl muntligt som skriftligt.

Obligatoriskt moment
Seminarier med litteratur- och/eller uppgiftsredovisningar är obligatoriska.
Examination
Examination sker fortlöpande genom redovisning av såväl individuella som gruppvis genomförda kursuppgifter samt aktivt deltagande i seminarier. Examinationerna är både muntliga och skriftliga. I examinationen ska den studerande redovisa aktivt genomförda kontakter med olika samarbetspartners i en specialpedagogisk verksamhet. De skriftliga examinationerna utgörs av hemtentamina.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Minst två genomgångna terminer i lärarutbildning eller examina från lärarutbildning eller tjänstgöringsintyg som styrker elevvårdande arbetsuppgifter, exempelvis skolpsykolog, skolsköterska eller kurator.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Introduktion till specialpedagogik, del 1
Introduction to Special Education
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 913G01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Utbildningsvetenskap-UV2          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   Grundläggande     UV2   SA  
Fastställd den 2006-11-28 på delegation av områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap.