Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Specialpedagogik för verksamma förskollärare, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Specialpedagogik
Ämnesområde Specialpedagogik
  Kurskod   913A01
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande på en avancerad nivå kunna

- redogöra för och kritiskt granska nationella och internationella styrdokument som reglerar förskolans verksamhet med fokus på barn i behov av särskilt stöd
- problematisera och diskutera olika teoretiska specialpedagogiska begrepp och perspektiv
- observera och analysera utmaningar och hinder för barns utveckling och lärande i förskolan
- redogöra för olika möjligheter att stödja alla barns utveckling och lärande i förskolan
- diskutera och problematisera specialpedagogiskt arbete på organisations-, grupp- och individnivå utifrån barns olika livsvillkor
Kursinnehåll
Det specialpedagogiska arbetet i förskolan utgår från att se möjligheter och förebygga, identifiera, uppmärksamma och undanröja hinder för utveckling och lärande för alla barn. Kursen behandlar förskolans verksamhet med särskild inriktning mot barns olikheter, inkluderande pedagogik och barn i behov av särskilt stöd. Olika perspektiv på förskolans ansvar för alla barns lärande och utveckling problematiseras och diskuteras i förhållande till barns skilda livssituationer. Styrdokument och internationella överenskommelser som reglerar förskolans omsorg och ansvar är centrala i kursen. Teoretiska specialpedagogiska begrepp och perspektiv problematiseras och diskuteras och fördjupas genom observationer av praktisk verksamhet på organisations-, grupp- och individnivå.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker genom föreläsningar, seminarier, grupparbete, självständiga studier, både under campusförlagda tillfällen och via lärplattform.
Examination
Kursen examineras genom skriftlig hemtentamen och muntlig redovisning.

PROVKODER
STN1 Skriftlig hemtentamen 5,5 hp U-VG
SME1 Seminarieserie 2 hp U-G

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Förskollärarexamen eller motsvarande
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av styrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Prelimär:

Hjörne, E. & Säljö, R. (2013). Att platsa i en skola för alla, Lund: Studentlitteratur.

Lutz, K. (2013). Specialpedagogiska aspekter på förskola och skola: Möte med det som inte anses lagom, Stockholm: Liber.

Nilholm, C. (2007). Perspektiv på specialpedagogik. Lund: Studentlitteratur.

Palla, L. (2011). Med blicken på barnet: Om olikheter inom förskolan som diskursiv praktik. Doktorsavhandling. Malmö: Malmö högskola (valda delar)

Svenska Unescorådet (2006). Salamancadeklarationen och Salamanca +10, Stockholm: Svenska Unescorådets skriftserie 2/2006.

Sandberg, A. (red.)(2014). Med sikte på förskolan: barn i behov av stöd, Lund: Studentlitteratur.

Skolverket (1998/10). Läroplan för förskolan. SFS 2010:800, Skollag.

Aktuella vetenskapliga artiklar tillkommer.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Specialpedagogik för verksamma förskollärare
Special Needs Education for active preschool teachers
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr:   Kurskod: 913A01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Specialpedagogik          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad       SA  
Fastställd 2015-05-07 på delegation av styrelsen för utbildningsvetenskap.
Senast reviderad 2016-10-13