Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Pedagogiskt arbete med inriktning på folkbildning, vuxenutbildning och yrkesutbildning, fördjupningskurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Utbildningsvetenskap-UV2
  Kurskod   912G29
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- redogöra för och diskutera olika forskningsmetodiska ansatser och vetenskapsteoretiska perspektiv.
- tillämpa kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder.
- planera, genomföra, redovisa och försvara ett självständigt uppsatsarbete, som innefattar teoretiska och empiriska studier med relevans för pedagogiskt arbete inom folkbildning, vuxenutbildning och/eller yrkesutbildning.
- reflektera över innehåll och kvalitet i det egna självständiga arbetet.
- kritiskt granska en medstuderandes uppsatsarbete.
Kursinnehåll
Kursen behandlar forskningsmetodiska ansatser och vetenskapsteoretiska perspektiv, vilka kan fungera som redskap för att beskriva, analysera och förstå pedagogiskt arbete inom folkbildning, vuxenutbildning och/eller yrkesutbildning. Kursen ska förbereda såväl för arbete med undersökningar och utvärderingar i den egna pedagogiska vardagen som för vidare forskarstudier.

Forskningsmetodiska ansatser och vetenskapsteoretiska perspektiv, 15hp
Research Methods and Scientific Perspectives.
Delkursen behandlar forskningsmetodiska ansatser och vetenskapsteoretiska perspektiv av relevans för pedagogiskt arbete. Såväl kvalitativa som kvantitativa metoder tas upp. Fokus ligger på frågeställningar kring problemformulering, forsknings- och undersökningsdesign, datainsamling samt metoder för beskrivning, bearbetning och tolkning av data.

Självständigt arbete, 15hp
Thesis.
Den studerande genomför självständigt ett mindre forskningsarbete, försvarar detta och granskar andras forskningsarbeten. I delkursen skall den studerande välja, avgränsa, definiera och undersöka ett pedagogiskt problem. Problemet och dess bearbetning ska redovisas i en uppsats.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen genomförs i form av tre-fyra seminarier om en-två dagar i Linköping under perioden september - januari, samt ett avslutade seminarium om en-två dagar med försvar och granskning av forskningsarbeten i slutet av vårterminen. (Seminariernas längd och antal anpassas efter beov beroende på studentgruppens storlek) I kursen används datorkommunikation.
Examination
Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Antingen 1) Folkhögskollärarexamen eller 2) Yrkeslärarexamen eller 3) Lärarexamen enligt äldre utbildningsordning vilken innefattar yrkesämne eller 4) annan lärarexamen samt minst två års erfarenhet av praktiskt pedagogiskt arbete med vuxna och/eller inom yrkesutbildning.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av styrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Pedagogiskt arbete med inriktning på folkbildning, vuxenutbildning och yrkesutbildning, fördjupningskurs
Educational work in adult and vocational education, in-depth course
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: LiU-2012-00428   Kurskod: 912G29      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Utbildningsvetenskap-UV2          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   Grundläggande     UV2   SA  
Fastställd 2008-12-16 på delegation av styrelsen för utbildningsvetenskap.