Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Skoljuridik och yrkesetik för lärare, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Pedagogiskt arbete - PGA
  Kurskod   912G16
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande:
− kunna redogöra för vilka lagar och förordningar som styr skolans verksamhet
− kunna redogöra lärares yrkesetiska principer
− kunna förklara och reflektera kring skillnader mellan skoljuridik och yrkesetik
− kunna och redogöra för skillnaden mellan lärares juridiska och etiska ansvar
Kursinnehåll
Kursen fokuserar de lagar och förordningar som styr skolans och lärarens verksamhet samt lärarens etiska ansvar. Detta behandlas genom belysning och studier av lagtext, förordningar samt etiska principer och teorier som ställs i relation till olika faktiska fall. Kursen lägger även stor tyngd vid prövning av och reflektion kring egna erfarenheter och egna etiska hållningar.
Undervisning/Arbetsformer
I kursen tillämpas följande arbetsformer, föreläsningar, seminarier, förberedande litteraturstudier, studiegruppsarbete.
Examination
Examination sker genom redovisning av såväl individuell som gruppvis genomförd kursuppgift, samt ett aktivt deltagande på såväl seminarier som i studiegruppsarbetet. Examinationerna är både muntliga och skriftliga. De
skriftliga examinationerna utgörs av hemtentamina.

EXAM 7,5hp

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/uf/studc/examen/kursbevis. Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Skoljuridik och yrkesetik för lärare
School Law and Professional Ethics for Teachers
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 912G16      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogiskt arbete - PGA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     PGA   SA  
Fastställd av grundutbildningsnämnd/institutionsstyrelse eller motsvarande 2009-03-17 på delegation av områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap.