Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Vetenskapliga perspektiv på mobbning och antimobbningsarbete, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Pedagogik - PEA
  Kurskod   912G15
Mål
Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna:
- beskriva, förstå, förklara och analysera mobbningsprocesser utifrån teorier och forskning om mobbning
- beskriva relationerna mellan mobbning och olika kända riskfaktorer
- upptäcka, definiera och kartlägga mobbning i skolan
- granska, diskutera, analysera och kritiskt förhålla sig till program och metoder som syftar till att motverka mobbning
- utveckla och genomföra ett antimobbningsarbete i skolan som bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
Kursinnehåll
Kursen fokuserar på teorier och forskning om mobbning. Följande moment behandlas:
- begreppen mobbning, aggression, kränkningar, prevention och antimobbningsarbete
- teorier och forskning om mobbningsorsaker och mobbningsprocesser
- elevperspektiv på mobbning
- forskning om riskfaktorer i relation till mobbning
- program och metoder för att motverka mobbning
- antimobbningsarbete på vetenskaplig grund
Undervisning/Arbetsformer
Undervisning sker i form av föreläsningar, litteraturstudier och seminarier.
Examination
Examination sker i både muntlig och skriftlig form.

EXAM 7,5hp

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/uf/studc/examen/kursbevis. Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Vetenskapliga perspektiv på mobbning och antimobbningsarbete
Scientific Perspectives on Bullying and Anti-Bullying Practice
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 912G15      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PEA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     PEA   SA