Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Mångkultur i vuxenutbildning och folkbildning, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Pedagogiskt arbete - PGA
  Kurskod   912G11
Mål
Kursen syftar till att introducera en teoretisk grund för mångkultur i folkbildning och vuxenutbildning. Inledningsvis ämnar kursen underlätta de studerandes förståelse och tillämpning av teorier. Mot slutet av kursen förväntas den studerande kunna syntetisera och värdera information och kunskaper.

Den studerande skall efter avslutad kurs kunna
- beskriva folkbildningens och vuxenutbildningens mångkulturella uppdrag
- skilja olika teoretiska bidrag kring mångkultur
- skissera didaktiska konsekvenser teoretiska bidrag
- problematisera arbetet i folkbildning/vuxenutbildning utifrån mång¬kulturella perspektiv
- konstruera och motivera en didaktisk design för en mångkulturell undervisning
Kursinnehåll
Kursen ämnar introducera en teoretisk grund för att förstå mångkultur i folkbildning och vuxenutbildning. Avsikten är därför att ge översikt av centrala begrepp, traditioner och diskurser inom området. Därmed kommer kursen att omfatta filosofiska och teoretiska utgångspunkter så väl som praktiska och didaktiska diskussioner.
Undervisning/Arbetsformer
I kursen kommer ett flertal arbetsformer att användas. Vid sidan av föreläsningar och lektioner kommer grupparbeten samt enskilda arbeten att användas. Under kursen gång kommer ett flertal övningsuppgifter att användas.
Examination
Kursen examineras genom hemtentamen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/uf/studc/examen/kursbevis. Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Mångkultur i vuxenutbildning och folkbildning
Multiculture in Adult Education and Popular Education
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 912G11      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogiskt arbete - PGA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
  Grundläggande     PGA   SA  
Fastställd av grundutbildningsnämnd/institutionsstyrelse eller motsvarande 2009-06-16 på delegation av områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap.