Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Skoljuridik och skolledaretik, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Pedagogiskt arbete
Ämnesområde Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt - UV1
  Kurskod   912G10
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande:
- känna till de lagar och förordningar som styr skolans verksamhet
- kunna redogöra för skolledarens juridiska ansvar
- känna till när juridisk expertis bör anlitas
- kunna analysera och förklara skillnader mellan skoljuridik och skolledaretik
- förstå och kunna kommunicera sitt eget etiska ansvar som skolledare
Kursinnehåll
Kursen fokuserar de lagar och förordningar som styr skolans och skolledarens verksamhet samt skolledarens etiska ansvar. Detta behandlas genom belysning och studier av lagtext, förordningar, juridiska och etiska teorier som ställs i relation till olika faktiska fall. Kursen lägger även stor tyngd vid prövning av och reflektion kring egna erfarenheter och egna etiska hållningar.
Undervisning/Arbetsformer
I kursen tillämpas följande arbetsformer, föreläsningar, seminarier, arbete i en Internetbaserad lärplattform, förberedande litteraturstudier, studiegruppdiskussioner samt individuellt och grupparbete i internetbaserad lärplattform.
Examination
Examination sker genom redovisning av såväl individuell som gruppvis genomförd kursuppgift, samt ett aktivt deltagande på såväl seminarier som studiegruppsarbete på den Internetbaserad lärplattformen. Examinationerna är både muntliga och skriftliga. De skriftliga examinationerna utgörs av hemtentamina.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången statlig rektorsutbildning. Sökande skall även vara verksam som rektor/motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/uf/studc/examen/kursbevis. Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Skoljuridik och skolledaretik
School Law and School Leader Ethics
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 912G10      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt - UV1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     UV1   JU  
Fastställd av grundutbildningsnämnd/institutionsstyrelse eller motsvarande 2008-04-29 på delegation av områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap.