Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Lärande i sociala rörelser, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Pedagogik - PEA
  Kurskod   912G05
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande:
• ha kunskap om och förståelse kring hur sociala rörelser utmanar, omformar och utvecklar kunskap
• kunna muntligt och skriftligt karakterisera och problematisera begreppen lärande, kunskap, demokrati och makt på olika nivåer inom sociala rörelser.
Kursinnehåll
Kursen belyser hur äldre och nyare sociala rörelser - t ex arbetarrörelsen, miljörörelsen och den globala rättviserörelsen -utmanar, omformar och utvecklar kunskap. Sociala rörelser har inte bara inneburit att vissa "sanningar" och kunskaper ifrågasätts, utan att nya kunskapsområden vuxit fram. Lärande, kunskap, demokrati, och makt är centrala begrepp i kursen som behandlas och problematiseras på rörelse-, grupp- och individnivå.

Kursen ger perspektiv på hur rörelser och idéburna organisationer arbetar med folkbildning i samhällsförändrande syfte. Vidare nämns hur alternativa arenor för lärande och kunskapsutveckling uppstår både lokalt och globalt. I relation till detta berörs makten över tanken och relationen mellan kunskap och makt. Kursen ger även perspektiv på hur lärande och kunskapsutveckling sker genom individers och gruppers aktiva deltagande i ett gemensamt och ömsesidigt engagemang.
Undervisning/Arbetsformer
Kursens innehåll bearbetas i varierande arbetsformer. På gemensamma seminarier introduceras och bearbetas kurslitteraturen samt examineras hemuppgifter. Mellan seminarierna förväntas deltagarna bedriva litteraturstudier på egen hand samt genomföra hemuppgifter enskilt och i grupp. Tillgång till dator är en förutsättning då handledning av hemuppgifter och kommunikation med andra deltagare och ansvariga lärare sker via dator.
Examination
Kursen examineras genom seminarierna samt att hemuppgifter är genomförda och godkända.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Lärande i sociala rörelser
Social Movement Learning
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 912G05      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PEA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X       PEA   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2006-12-11 på delegation av områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap.