Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Pedagogiskt arbete med inriktning på folkbildning och vuxenutbildning, fördjupningskurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Pedagogiskt arbete - PGA
  Kurskod   912G03
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
* känna till, redogöra för och diskutera olika forskningsmetodiska ansatser och vetenskapsteoretiska perspektiv.
* tillämpa kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder.
* planera, genomföra, redovisa och försvara ett självständigt uppsatsarbete, som innefattar teoretiska och empiriska studier med relevans för pedagogiskt arbete inom folkbildning och/eller vuxenutbildning.
* reflektera över innehåll och kvalitet i det egna självständiga arbetet.
* granska kritiskt en medstuderandes uppsatsarbete.
Kursinnehåll
Kursen behandlar forskningsmetodiska ansatser och vetenskapsteoretiska perspektiv, vilka kan fungera som redskap för att beskriva, analysera och förstå pedagogiskt arbete inom folkbildning och vuxenutbildning. Kursen ska förbereda såväl för arbete med undersökningar och utvärderingar i den egna pedagogiska vardagen som för vidare forskarstudier.

Forskningsmetodiska ansatser och vetenskapsteoretiska perspektiv, 15hp
Research Methods and Scientific Perspectives.
Delkursen behandlar forskningsmetodiska ansatser och vetenskapsteoretiska perspektiv av relevans för pedagogiskt arbete. Såväl kvalitativa som kvantitativa metoder tas upp. Fokus ligger på frågeställningar kring problemformulering, forsknings- och undersökningsdesign, datainsamling samt metoder för beskrivning, bearbetning och tolkning av data.

Självständigt arbete, 15hp
Thesis.
Den studerande genomför självständigt ett mindre forskningsarbete, försvarar detta och granskar andras forskningsarbeten. I delkursen fortsätter arbetet att välja, avgränsa, definiera och undersöka ett pedagogiskt problem. Problemet och dess bearbetning ska redovisas i en uppsats.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen genomförs i form av fyra tvådagarsseminarier i Linköping under perioden september-januari, samt ett avslutande tvådagarseminarium i juni. Under kursen använder vi oss av datorkommunikation för löpande kontakter, uppgiftshantering och uppsatshandledning.
Examination
Kursen examineras genom skriftliga kursuppgifter. Vidare krävs aktivt deltagande i kursseminarierna. Uppsatsen examineras genom presentation och försvar i ett uppsatsseminarium. Den studerande opponerar dessutom på en uppsats samt deltar förberett aktivt i behandlingen av minst ytterligare tre.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Antingen 1) Folkhögskollärarexamen med 60 hp i pedagogiskt arbete enligt utbildningsplan gällande fr o m ht 00 eller 2) Folkhögskollärarexamen 60 hp enligt äldre utbildningsordning samt minst två års erfarenhet av praktiskt pedagogiskt arbete eller 3) annan lärarexamen samt minst två års erfarenhet av praktiskt pedagogiskt arbete med vuxna
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Pedagogiskt arbete med inriktning på folkbildning och vuxenutbildning, fördjupningskurs
Educational Leadership and Learning in Organization
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 912G03      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogiskt arbete - PGA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2F       PGA   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2006-12-11 på delegation av områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap.