Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Folkbildning för förändring, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Pedagogiskt arbete - PGA
  Kurskod   912G02
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
* förstå folkbildningens roll i förändringsprocesser på individ-, organisations-, och samhällsnivå
* beskriva folkrörelseanknutet bildningsarbete i ett utvecklingsperspektiv
* identifiera olika sammanhang där folkbildning har koppling till demokratiarbete och opinionsbildning för samhällsförändring
* inventera möjligheter och hinder vid planläggning av förändringsarbete i eller genom folkbildningsarbete
* tillämpa vunna begrepp och perspektiv genom fältnära studier av förändringsprocesser i folkbildningsverksamheter och kommunicera detta i skriftlig form
* bedöma förutsättningar för folkbildningsanknutet förändringsarbete i samtid och framtid
Kursinnehåll
Kursen behandlar folkbildningens roll i förändringsprocesser på individ-, organisations- och samhällsnivå. Genom kursen skall deltagarna förvärva kunskaper om folkbildningens betydelse och uppgifter för individers, gruppers och rörelsers utveckling med tyngdpunkt på det postindustriella samhället.
Särskilt behandlas följande teman:
* Folkrörelserna och den svenska modellen
* Folkrörelser och folkbildning
* Folkbildning som demokratiarbete
* Folkbildning, opinionsbildning och massmedia förändringsarbete för en ny tid - arbetssätt och metoder i folkbildningsverksamhet.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen ges som distanskurs med återkommande flerdagsträffar. Viktigaste arbetsformen är självständiga litteraturstudier. Vid träffarna förekommer föreläsningar, gruppövningar och litteraturseminarier. I anslutning till kursen förekommer handledda fältstudier.
Examination
Den studerande examineras genom fortlöpande redovisning, skiftlig och/eller muntlig av både individuellt och gruppvis genomförda kursuppgifter, aktivt deltagande i seminarier samt en skrftlig rapport baserad på fältnära studier av folkbildningsverksamhet


Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Folkbildning för förändring
Popular Adult Education for Social Change
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 912G02      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogiskt arbete - PGA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X       PGA   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2006-12-19 på delegation av områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap.