Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Folkbildningens idé och utveckling, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Pedagogiskt arbete - PGA
  Kurskod   912G01
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
* tolka begreppet folkbildning ur ett historiskt, idéhistoriskt och samtida perspektiv
* beskriva folkbildningens innebörd som påverkansprocess på individ-, organisations- och samhällsnivå
* identifiera olika sammanhang där folkbildningsverksamhet organiseras och genomförs
* diskutera folkbildningens roll ur ett demokratiskt, etiskt och kulturellt perspektiv
* tillämpa vunna begrepp och perspektiv genom fältnära studier av folkbildningsverksamhet och kommunicera detta i skriftlig form
* tolka och jämföra skilda idé- och värderingsgrunder i folkbildningsverksamheter
Kursinnehåll
I denna kurs behandlas olika perspektiv på folkbildning, både i och utanför studieförbund och folkhögskolor, bibliotek och kulturinstitutioner. Genom kursen skall deltagarna förvärva kunskaper om folkbildning som idé och företeelse, dess utveckling, nuläge och uppgifter. Särskilt behandlas följande teman:
* Begreppet folkbildning
* Folkbildningens idéhistoria och historia
* Folkbildningens pedagogik och etik
* Kultur som begrepp och uttryck i folkbildande verksamhet.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen ges som distanskurs med återkommande flerdagsträffar. Individuella och gruppuppgifter samt litteraturstudier genomförs mellan träffarna. Vid träffarna förekommer föreläsningar, gruppövningar och litteraturgenomgångar. I anslutning till kursen förekommer handledda fältstudier i regionala grupper.
Examination
Den studerande examineras genom
* fortlöpande redovisning (skiftlig och/eller muntlig) av både individuellt och gruppvis genomförda kursuppgifter, samt förberett aktivt deltagande i seminarier
* att skriva en rapport baserad på fältnära studier av folkbildningsverksamhet


Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Folkbildningens idé och utveckling
Popular Adult Education - Ideas and Development
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 912G01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogiskt arbete - PGA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X       PGA   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2006-12-19 på delegation av områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap.