Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Forskning och utvecklingsarbete i utbildning och skola, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Pedagogiskt arbete
Ämnesområde Educational Sciences-UV2
  Kurskod   912A02
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

- redogöra för och använda olika typer av samhällsvetenskapliga forskningsmetoder
- kunna bearbeta och analysera olika typer av data på ett fördjupat sätt.
- kritiskt granska mindre forskningsarbeten.
Kursinnehåll
Perspektiv på kvantitativ och kvalitativ forskning, 7,5 hp

I delkursen behandlas såväl kvalitativa som kvantitativa forskningsmetoder. De studerande granskar även vetenskapliga artiklar med hänsyn taget till vetenskapsteoretiska samt forskningsmetodiska perspektiv. Vidare behandlas vetenskapsteori och samhällsvetenskapliga forskningsmetoder i relation till det utbildningsvetenskapliga fältet.

Insamling och analys av data samt presentation av forskningsresultat, 7,5 hp

I delkursen ägnar de studerande sig åt insamling och analys av olika typer av data såväl som redovisning av forskningsresultat. Delkurs två avslutas med ett PM för ett planerat uppsatsprojekt.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, enskilda arbeten samt grupparbeten både fysiskt och via nätbaserad lärplattform. Förutom schemalagd tid förväntas den studerande arbeta med självstudier.
Examination
Kursen examineras genom i studiehandledningen fastställda kursuppgifter.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs lärarexamen minst 180 hp eller motsvarande. Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av styrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Forskning och utvecklingsarbete i utbildning och skola (FUIS)
Kurslitteratur ht2015-vt2016
Bryman, Alan (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber.
eller:
Bryman, Alan (2012). Social Research Methods. Oxford, New York: Oxford University Press, 4th edition.

Carlström, Inge & Carlström Hagman, Lena-Pia (2006). Metodik för utvecklingsarbete och utvärdering. Lund: Studentlitteratur (Kap. 17 Kvantitativ bearbetning).

Einarsson, Charlotte & Hammar Chiriac, Eva (2013). Gruppobservationer. Teori och praktik. Lund: Studentlitteratur.

Eriksson Barajas, Katarina, Christina Forsberg och Yvonne Wengström (2013). Systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap. Vägledning vid examensarbeten och vetenskapliga artiklar. Stockholm: Natur & Kultur, valda delar.

Fejes, Andreas & Thornberg, Robert (2015). Handbok i kvalitativ analys. Stockholm: Liber, 2. utök. uppl. (Kap. 1).

Granström, Kjell (2004). Om tillförlitlighet i observationer inom forskning och psykologisk praktik. Nordisk psykologi, 56, 289-303.

Kvale, Steiner & Brinkman, Svend (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. 3. rev. upplag, Lund: Studentlitteratur.
eller motsvariga publikation på engelska

Larsson, Staffan (2005). Om kvalitet i kvalitativa studier. Nordisk pedagogik, 25, 16-36. http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:24508
eller:
Larsson, Staffan (2009). A pluralist view of generalization in qualitative research. International journal of research & method in education. 32, 25-38. Hämtas på http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17437270902759931#preview

Quennerstedt, Ann, Harcourt, Deborah & Sargeant, Jonathon (2014). ”Forskningsetik i forskning som involverar barn: Etik som riskhantering och etik som forskningspraktik.” Nordic Studies in Education, Vol. 34, nr 2, 77-93.

Trost, Jan (2012). Enkätboken. Lund: Studentlitteratur, 4:e upplag.

Vetenskapsrådet (utan år). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2007). Stockholm: Vetenskapsrådet. http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf (2015-03-03).

Vetenskapsrådet, Codex – regler och riktlinjer för forskning, codex.vr.se, särskilt Forskning som involverar barn http://codex.vr.se/manniska1.shtml (2015-03-03)

Åsberg, Rodney (2001). Det finns inga kvalitativa metoder och inga kvantitativa heller för den delen. Pedagogisk forskning i Sverige, 6, 270-292.

Tillkommer vetenskapliga uppsatser eller artiklar (ca. 90 sidor).

Referenslitteratur (valbar)
Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj (2007). Tolkning och reflek¬tion i vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. Lund: Student¬litteratur.
eller
Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj (2009). Reflexive Methodology: New Vistas for Qualitative Research. London: Sage, 2nd edition.

Braun, Virginia, & Clarke, Victoria (2006). Using thematic analysis i psychology. Qualitative Research in Psychology, 3, 77-101.

Dalen, Monica (2015). Intervju som metod. Malmö: Gleerup.

Fangen, Karin (2005). Deltagande observation. Malmö: Liber

Fejes, Andreas & Thornberg, Robert (2014). Handbok i kvalitativ analys. Stockholm: Liber

Guvå, Gunilla & Hylander, Ingrid (2003). Grundad teori - ett teorigenererande forskningsperspektiv. Stockholm: Liber.

Hylander, Ingrid (2001). Fokusgrupper som kvalitativ datainsamlingsmetod. (FOG-rapport nr 42 by the forum: Field research in organizations and groups), available via www.ibl.liu.se/fog/rapportlista?l=sv.

Johannessen, Asbjørn & Per Arne Tufte (2003). Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Stockholm: Liber (kap 9: kvalitativ dataanalys).

Kjellberg, Anders och Sörqvist, Patrick (2011). Experimentell metodik för beteendevetare. Lund: Studentlitteratur.

Merriam, Sharan B. (1994). Fallstudien som forskningsmetod. Lund: Studentlitteratur.

Rudberg, Birgitta (1998). Statistik: att beskriva och analysera statistiska data. Lund: Studentlitteratur.

Ryen, Anne (2004). Kvalitativ intervju. Malmö: Liber.
eller:
Ryen, Anne (2014). Doing Interviews in Social Research. London: Sage Publication.

Starrin, Bengt & Svensson, Per-Gunnar (1996). Kvalitativ metod och vetenskapsteori. Lund: Studentlitteratur.

Starrin, Bengt, Larsson, Gerry, Dahlgren, Lars & Styrborn, Sven (1995) Från upptäckt till presentation. Om kvalitativ metod och teorigenerering på empirisk grund. Lund: Studentlitteratur

Tornberg, Robert & Thelin Katina (Red) (2011). Med ansiktet vänt mot Europa - perspektiv på skolutveckling. Lärarförbundet, Skolverket, Sveriges skolledarförbund. https://www.yumpu.com/sv/document/view/20218649/med-ansiktet-vant-mot-europa-lararforbundet

Trost, Jan (2010). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur

Åsberg, R. (2000). Ontologi, epistemologi och metodologi. En kritisk genomgång av vissa grundläggande vetenskapliga begrepp och ansatser. IPD-rapport Nr 2000:13. Göteborgs Universitet: Institutionen för pedagogik och didaktik.
Skrivhandledningar (välj en som passar dig)
Hartman, Sven (2003). Skrivhandledning. Stockholm: Natur och Kultur.

Hoel, Torlaug Løkensgard (2010). Skriva på universitet och högskolor. En bok för lärare och studenter. Lund: Studentlitteratur.

Strömqvist, Siv (2010). Skrivboken. Skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier. Malmö: Gleerups.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Forskning och utvecklingsarbete i utbildning och skola
Methods for Research and Development in Educational Institutions
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 912A02      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Educational Sciences-UV2          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad     UV2   SA  
Fastställd 2009-09-15 på delegation av styrelsen för utbildningsvetenskap.