Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Forskning och utvecklingsarbete i utbildning och skola, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Pedagogiskt arbete
Ämnesområde Utbildningsvetenskap-UV2
  Kurskod   912A02
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

- redogöra för och använda olika typer av samhällsvetenskapliga forskningsmetoder
- kunna bearbeta och analysera olika typer av data på ett fördjupat sätt.
- kritiskt granska mindre forskningsarbeten.
Kursinnehåll
Perspektiv på kvantitativ och kvalitativ forskning, 7,5 hp
(Perspectives on Quantitative and Qualitative Research Methods)

I delkursen behandlas såväl kvalitativa som kvantitativa forskningsmetoder. De studerande granskar även uppsatser med hänsyn taget till vetenskapsteoretiska samt forskningsmetodiska perspektiv. Vidare behandlas vetenskapsteori och samhällsvetenskapliga forskningsmetoder i relation till det utbildningsvetenskapliga fältet.

Insamling och analys av data samt presentation av forskningsresultat, 7,5 hp
(Data Collection, Analysis and Presentation of Research results)

I delkursen ägnar de studerande sig åt insamling och analys av olika typer av data såväl som redovisning av forskningsresultat. Delkurs två avslutas med ett PM för ett planerat uppsatsprojekt.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, enskilda arbeten samt grupparbeten både fysiskt och via nätbaserad lärplattform. Förutom schemalagd tid förväntas den studerande arbeta med självstudier.
Examination
Kursen examineras genom i studiehandledningen fastställda kursuppgifter.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs lärarexamen minst 180 hp eller motsvarande. Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Forskning och utvecklingsarbete i utbildning och skola
Methods for Research and Development in Educational Institutions
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 912A02      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Utbildningsvetenskap-UV2          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad     UV2   SA  
Fastställd den 2009-09-15 på delegation av områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap.