Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Pedagogiskt arbete som tvär- och mångvetenskapligt forskningsfält, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Pedagogiskt arbete - PGA
  Kurskod   912A01
Mål
Efter avslutat kurs skall den studerande ha:

- tillägnat sig fördjupade kunskaper om det mångvetenskapliga och praktiknära forskningsfältet pedagogiskt arbete vad avser vetenskapliga problem och frågeställningar samt till dem hörande teorier och metoder
- ökat sin förmåga att kritiskt granska vetenskapliga arbeten
- ökat sin förmåga att producera ett vetenskapligt arbete med teoretiskt och metodologiskt djup samt försvara detsamma.

Kursinnehåll
Pedagogiskt arbete är ett mångvetenskapligt forskningsområde som behandlar frågor och fenomen som är centrala i lärares arbete och i pedagogiska verksamheter av olika slag. Forskningen fokuserar på frågor och fenomen som är centrala i och som betingar pedagogiska verksamheter av olika slag. Mikroprocesser såväl som utveckling på en samhällelig makronivå är därför aktuella. Studierna kan exempelvis inriktas mot det pedagogiska arbetet som kunskapsbildning i interaktiva processer mellan t ex lärare och elever. De kan också inriktas på hur samhälleliga ramar historiskt och kulturellt formar och påverkar det pedagogiska arbetets innehåll, exempelvis i skolämnen men också ifråga om samhällets syn på utbildning, medborgarfostran och idealbildning. Hela området som sådant rymmer såväl allmän- som ämnesdidaktiska ansatser.

Kursen är indelad i tre delkurser:

Forskningsfältet pedagogiskt arbete. Teorier, metoder och problem, 7,5 hp
Kursen syftar till att utveckla fördjupade kunskaper om det mångvetenskapliga och praktiknära forskningsfältet pedagogiskt arbete vad avser vetenskapliga problem och frågeställningar samt till dem hörande teorier och metoder. Kursen innebär en fokusering dels på metodiska och vetenskapsteoretiska överväganden, dels på en diskussion av vad professionsinriktad forskning är, bör och kan vara. Detta sker huvudsakligen genom att ett antal representativa vetenskapliga arbeten läses och diskuteras vad gäller uppläggning, genomförande och resultat samt deras relevans för forskningsfältet pedagogiskt arbete.

Inriktad läskurs, 7,5 hp
De studerande orienterar och fördjupar sig metodiskt inom ett område relevant för den tänkta uppsatsen. Litteraturen är huvudsakligen aktuell forskning, som kritiskt skall granskas av den studerande och utveckla den egna förmågan att nyttja och värdera vetenskapliga arbeten. Kursen följer upp den tidigare kursens fokusering på metodiska och vetenskapsteoretiska överväganden och på en diskussion av professionsinriktad forskning.

Uppsats, 15 hp
Den studerande skall självständigt, men med hjälp av handledning genomföra en egen studie och redovisa den i en uppsats. Vidare skall den studerande försvara sitt eget arbete och kritiskt granska andra forskningsarbeten. Kursen innehåller grupphandledning och seminarier som syftar till att hjälpa den studerande att välja, avgränsa, definiera och bearbeta ett forskningsbart ämne. Ämnet för uppsatsen ska ha klar fältanknytning.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och handledning, enskilt eller i grupp.
Examination
Kursen examineras muntligt och skriftligt genom kursuppgifter och genom aktivt deltagande i seminarier och handledningsgrupp samt avslutat uppsatsarbete. Uppsatsen examineras vid ett seminarium med utsedd opponent. Den studerande skall också själv genomföra en godkänd opposition.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Lärarutbildning/pedagogisk utbildning om minst 120 p (180 hp) (motsv) varav 60p (90 hp) (C-nivå fördjupningskurs) inkluderande en uppsats på 10 p (15 hp), eller motsvarande, i ämne av relevans för magisterutbildningen i pedagogiskt arbete.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Pedagogiskt arbete som tvär- och mångvetenskapligt forskningsfält
Pedagogic Practices
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 912A01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogiskt arbete - PGA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1N       PGA   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2007-01-30 på delegation av områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap.