Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Handledning inom övningsskola, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Utbildningsvetenskap-UV2
  Kurskod   911G61
Mål
Den studerande skall kunna:

Kunskap och förståelse;
- Förklara centrala teorier om och strategier för handledning

Färdighet och förmåga
- Genomföra, beskriva och analysera handledningssituationer;
- Tillämpa gällande styrdokument i olika handledningssituationer.

Värderingsförmåga och förhållningssätt;
- Reflektera över, synliggöra och värdera sin egen handledarroll.
- Värdera bedömning av yrkeskunnande utifrån praktiska, teoretiska och etiska perspektiv.
Kursinnehåll
Aktuella regelverk och styrdokument
Handledningsstrategier relaterade till didaktik och bedömning
Teoretiska perspektiv om handledning.
Olika bedömningskriterier i den praktiska verksamheten
Summativ och formativ bedömning som grund för utveckling av yrkeskunnande.
Etiska perspektiv i handledningssituationen.

Undervisning/Arbetsformer
Kursen innehåller föreläsningar, seminarier och självstudier. Studierna sker delvis via digital lärplattform.
Examination
Kursen examineras genom skriftliga examinationsuppgifter.
Provkoder
SRE1 Skriftlig redovising, 1,5 hp
SRE2 Skriftlig redovising, 3 hp
SRE3 Skriftlig redovising, 3 hp

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

Lärarexamen
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av styrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Handledning inom övningsskola
Coaching within the training school
 
Kursansvarig är: KFU - Kansliet för utbildningsvetenskap
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 911G61      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Utbildningsvetenskap-UV2          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   Grundläggande     UV2   SA  
Fastställd 2015-05-07 på delegation av styrelsen för utbildningsvetenskap.