Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Globala frågor i skolan, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Didaktik
Ämnesområde Utbildningsvetenskap-UV2
  Kurskod   911G50
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande
- kunna redogöra för centrala begrepp och motivera sin egen syn på begreppet globalisering utifrån de perspektiv som ges inom kursen.
- diskutera olika perspektiv, aktörers agerande och dess konsekvenser samt forskningsresultat som rör globalisering.
- problematisera olika didaktiska val i arbetet med globala frågor i skolan och hur dessa val påverkar elevernas lärandeprocesser.
- dokumentera och reflektera över sin egen undervisning i och för globalisering samt bedöma elevers lärande om globala frågor.
Kursinnehåll
Kursen tar upp olika aspekter av globalisering - ekologiska, ekonomiska, kulturella och sociala – i såväl ett lokalt, regionalt som ett globalt perspektiv. Kursen visar på områdets komplexitet och gränsöverskridande mellan olika skolämnen, men i fokus är det samhällsvetenskapliga perspektivet. Kursen tar upp analyser av olika aktörers agerande för globalisering. Kursen involverar diskussioner och kritisk granskning av konsekvenser av mänskligt handlande samt diskuterar olika alternativ. Centralt är hur lärande om och i världen kan gestaltas i undervisning och hur läraren kan skapa ett förhållningssätt till globala frågor. Diskussioner om globaliserad undervisning kommer ske i relation till förskolans/grundskolans/gymnasieskolans styrdokument, nationella/internationella utvärderingar samt relevant pedagogisk och didaktisk teoribildning. Bedömning om elevers lärande om globala frågor behandlas också.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, lektioner, övningar och seminarier, samt självständiga studier. Kursen har även inslag av fältstudier.
Examination
Kursen examineras genom skriftlig och muntlig redovisning individuellt och i grupp samt hemtentamen.

PROVKODER:
MRE1 Muntlig redovisning: seminarium, 2,5 hp U-VG
STN1 Skriftlig tentamen:hemtentamen med uppföljande seminarium 5 hp U-VGStuderande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

områdesbehörighet 6c (En B, Sh A) eller
områdesbehörighet A6 C ((Sh 1b eller Sh 1a1+1a2)
eller motsvarande).
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av styrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Hyltegren, G. & Lindqvist, S. (2010). Att utveckla elevers tänkande. Liber.
Landin, S. Blir världen bättre? FN-förbundet
.
Oscarsson, Vilgot. (2006). Elevers syn på globala förhållanden. Göteborgs Universitet. IPD-rapport 2005:05.

Självvald samhällskunskapsdidaktisk artikel (som är publicerad i en internationell tidskrift).

Skolverket (2011). Läroplaner och kursplaner för förskolan, grundskolan och gymnasieskolan.

UNDP. (2010). Human development report. The Real Wealth of Nations: Pathways to Human Development.

Artiklar
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Globala frågor i skolan
Globalization in School
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: LiU- 2009-00464   Kurskod: 911G50      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Utbildningsvetenskap-UV2          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     UV2   SA  
Fastställd 2011-09-29 på delegation av styrelsen för utbildningsvetenskap.