Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Handledning och bedömning , 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt - UV1
  Kurskod   911G42
Mål
Den studerande ska kunna
- reflektera över, synliggöra och värdera sitt eget yrkeskunnande
- redogöra för centrala teorier om och strategier för handledning
- genomföra, beskriva och analysera handledningssituationer
- värdera bedömning för och av yrkeskunnande utifrån praktiska, teoretiska och etiska perspektiv
Kursinnehåll
Kursen vänder sig till lärare i förskola, fritidshem och skola som har intresse för handledning av studenter och/eller kollegor. I kursen ingår dialog kring yrkeskunnande och praktisk yrkesteori. Handledningsstrategier relateras till didaktik och bedömning. Kursen ger även prov på olika redskap för handledning. Kunskap om handledningsprocessen fördjupas i kursdeltagarnas praktik genom övning och analys. Exempel på summativ och formativ bedömning som grund för utveckling av yrkeskunnande behandlas och motiveras utifrån praktiska, teoretiska och etiska perspektiv.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Arbetet bygger på de studerandes egen aktivitet och samspel med varandra i de miljöer som kursen skapar. Arbetsformerna varierar och utgörs av individuellt arbete , självstudier, fältstudier/fältarbete och bearbetande i grupp med lärplattform som bas.
Examination
Kursmålen examineras genom dokumentation som också är underlag för seminarium. Examination sker såväl muntligt som skriftligt.

PROVKODER
SRE1 Textanalys 1,5hp
SRE2 Analys 3,0 hp
MRE1 Seminarium 1 3,0 hp


Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs förskollärarexamen eller fritidspedagogexamen, grundskollärarexamen eller annan lärarexamen.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av styrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Handledning och bedömning
Supervision and evaluation
 
Kursansvarig är: ISV - Institutionen för samhälls och välfärdsstudier
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 911G42      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt - UV1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   Grundläggande     UV1   SA  
Fastställd 2012-05-16 på delegation av styrelsen för utbildningsvetenskap.