Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Lärares arbete med kunskapsbedömningar i grundskolan , 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Pedagogik - PE1
  Kurskod   911G41
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande:

- kunna relatera utbildningsvetenskaplig forskning till lärares arbete med kunskapsbedömningar
- kunna använda centrala bedömningsteoretiska begrepp för att analysera lärares arbete med kunskapsbedömningar och återkoppling
- kunna redogöra för centrala nationella riktlinjer som finns för lärares arbete med kunskapsbedömning
- kunna självständigt planera, genomföra och kommunicera en saklig kunskapsbedömning.
Kursinnehåll
Kursen belyser och problematiserar kunskapsbedömningars skilda funktioner, innebörder och konsekvenser för undervisning och lärande. En del i kursen rör bedömningar med olika syften, samt insamling och användning av varierande typer av bedömningsunderlag. En annan del handlar om återkoppling, skriftliga omdömen och bedömningar som pedagogiskt redskap. Kursen består av följande fyra delområden: (a) kunskapsbedömningars funktion och syfte i undervisningen, (b) återkoppling och elevers kunskapsutveckling, (c) bedömningar med god kvalitet samt (d) bedömning inom grundskolan.
Undervisning/Arbetsformer
Målen bearbetas i såväl campusförlagd utbildning som med stöd av verksamhetsförlagd utbildning, samt kursens digitala lärplattform. Arbetet bygger på de studerandes egen aktivitet och samspel med varandra. Undervisningen består av seminarier, föreläsningar, arbete i grupp samt lärostödjande kursuppgifter. Förutom schemalagd tid förväntas även den studerande arbeta med självstudier, enskilt och i grupp.
Examination
Examination sker genom ett examinerande seminarium och genom en skriftlig tentamen.


Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

Två genomgångna terminer på lärarutbildning eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av styrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Lärares arbete med kunskapsbedömningar i grundskolan
Teachers work with the knowledge assessment in elementary school
 
Kursansvarig är: ISV - Institutionen för samhälls och välfärdsstudier
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 911G41      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PE1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     PE1   SA  
Fastställd 2011-03-03 på delegation av styrelsen för utbildningsvetenskap.