Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Att möta barn och unga i en inkluderad pedagogisk verksamhet för delaktighet och lärande, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Pedagogik - PE1
  Kurskod   911G40
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande:

- Redogöra för förskolan/skolan/fritidshemmet som arenor för lärande för alla barn i en inkluderad verksamhet.
- Redogöra för olika synsätt och perspektiv på konstruktion av normalitet och avvikelse.
- Redogöra för skolans/förskolans och fritidshemmets politiska styrning och uppdrag i relation till barn och unga i behov av stöd.
- Omsätta kursens teoretiska innehåll i praktik för att kommunicera förskola och skola som arenor för alla barn och ungdomars delaktighet och lärande.
- Kunna diskutera betydelse av samverkan mellan hem och pedagogisk verksamhet för barns och ungdomars delaktighet och lärande
Kursinnehåll
Kursen syftar till att identifiera och beskriva samt skapa handlingsberedskap för att möjliggöra delaktighet och lärande för barn och unga. Kursen är uppbyggd kring tematikerna; Normalitet och avvikelse, delaktighet och lärande, inkludering och samverkan, som alla syftar till att öka kompetens i möten. Styrdokument, och perspektiv som genus, klass, etnicitet och ålder är viktiga faktorer för analys på kursen.
Undervisning/Arbetsformer
Arbetet organiseras som enskilt arbete och som gemensamt arbete i seminarieform. Arbetet bygger på studenternas egen aktivitet och samspel med varandra i de miljöer som kursen skapar. Arbetsformerna varierar och utgörs av individuellt arbete och bearbetande i grupp med lärplattformen it´s learning som bas.
Examination
Kursen examineras fortlöpande genom litteraturseminarier, diskussion kring fallbeskrivning. Skriftlig individuell slutexamination.

PROVKODER
MRE1 (litteraturseminarier 2, arbete med diskussioner på it´s), 3,5 hp
SRE1 (enskild skriftlig uppgift med efterföljande seminarium – kamratläsning och återkoppling), 4 hpStuderande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

Två genomgångna terminer på lärarutbildning eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av styrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Att möta barn och unga i en inkluderad pedagogisk verksamhet för delaktighet och lärande
Responding to children and young people in an inclusive educational activity for participation and learning
 
Kursansvarig är: ISV - Institutionen för samhälls och välfärdsstudier
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 911G40      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PE1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     PE1   SA  
Fastställd 2011-03-03 på delegation av styrelsen för utbildningsvetenskap.