Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Kulturpedagogik, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Pedagogik
Ämnesområde Education - PE1
  Kurskod   911G38
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- identifiera vad det innebär att leda lärprocesser inom kulturverksamhet
- analysera och avgöra vad som bestämmer val av innehåll i, organisation av och former för lärprocesser inom ett specificerat område
- redogöra för sina kunskaper om olika sätt att leda lärprocesser
- planera, designa och iscensätta ett utbildningsmoment i förhållande till en kulturverksamhet
Kursinnehåll
Kursen behandlar pedagogiska förhållningssätt inom olika kulturverksamheter, och är särskilt inriktad mot verksamheter med ungdomar och vuxna. Begrepp som lärande, handledning, gruppens dynamik, instruktion/föredragning och bemötande är centrala i kursen. I kursen ingår också att kunna skapa lärsituationer med relevanta uppgifter. Genomgående finns ett etnicitets- genus- och hållbarhetsperspektiv som utgångspunkt för behandlingen av innehållet.

Kursen är indelad i tre delkurser:
Delkurs 1. 3hp
Pedagogiska processer och situationer inom kulturområdet.
Educational processes and situations in the cultural area.
Identifiering av pedagogiska situationer inom olika kulturpedagogiska sammanhang genom undersökning, beskrivning och analys

Delkurs 2. 7hp
Förutsättningar och betingelser för lärande.
Conditions of learning.
De centrala begreppen i kursen problematiseras och relateras till den kulturella kontexten

Delkurs 3. 5hp
Iscensättning av lärande utifrån didaktiska ställningstaganden.
Staging of learning from pedagogical standpoints.
Den pedagogiska situationen iscensätts och speglas med hjälp av olika teoretiska begrepp och didaktiska resonemang
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen är till viss del campusförlagd då seminarier och tillämpande övningar sker och till viss del ska deltagarna genomföra undersökande uppgifter och litteraturstudier enskilt och i grupp med stöd av en digital lärplattform.
Examination
Kursen examineras genom individuella skriftliga uppgifter samt en praktiskt tillämpande gruppuppgift.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av styrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Kulturpedagogik
Culture and Pedagogical Studies
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 911G38      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Education - PE1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     PE1   SA  
Fastställd 2010-12-16 på delegation av styrelsen för utbildningsvetenskap.