Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Kulturpedagogik, fortsättningskurs, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Pedagogik
Ämnesområde Pedagogik - PE1
  Kurskod   911G37
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- redogöra för museipedagogers uppdrag och arbetsuppgifter utifrån museet som institution, arbetsmiljö och dess folkbildande uppdrag
- uppvisa en fördjupad pedagogisk och museipedagogisk medvetenhet beträffande kommunikativa former och villkor
- presentera och uppvisa ett självständigt och problematiserande förhållningssätt i en individuellt genomförd undersökning inom kursens verksamhetsområde.
Kursinnehåll
I kursen behandlas museet som samhällsfenomen och lokal verklighet där kulturarvsbegreppet står i fokus. Vidare behandlas kulturarvet som lokal identitet och global delaktighet, kulturarv som turistisk magnet, kulturarv och folkbildning samt modernismens kulturarv exemplifierat genom industrihistoriska arv.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen genomförs som en distanskurs med inledande och avslutande seminariedagar. En stor del av undervisningen sker digitalt med hjälp av en lärplattform.
Examination
Kursen examineras genom fältstudieuppgifter, litteraturbaserade uppgifter, gestaltande uppgifter och pedagogiska övningar samt ett individuellt genomfört projektarbete.

Förkunskap

För tillträde till kursen krävs genomgången kurs Kulturpedagogik 15 hp eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Kulturpedagogik, fortsättningskurs
Culture Pedagogics
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 911G37      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PE1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     PE1   SA  
Fastställd den 2010-05-06 på delegation av områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap.