Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Vuxenpedagogiskt ledarskap med inriktning mot folkbildning, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Pedagogik
Ämnesområde Pedagogik - PE1
  Kurskod   911G35
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande:
- förstå grundläggande teorier om kunskap och lärande med relevans för vuxenpedagogiska tillämpningar
- visa förståelse för hur likheter och olikheter påverkar villkoren för människors och gruppers lärande möten
- kunna reflektera över pedagogiska överväganden och visa på didaktisk skicklighet
- kunna reflektera över ledarskap som förutsättning för lärande och utveckling i en folkbildande organisation
Kursinnehåll
Lärande, kunskap och interkulturalitet, 15hp
Learning, Knowledge and Interculturality
Perspektiv på lärande och kunskap. Att söka, problematisera och fördjupa sin kunskapssyn. Tydliggörande av de bildningsprocesser vi ser i samhället idag med ett historiskt och framtidsinriktat perspektiv. Mångfald, interkulturalitet och identitet. Människors identitetssökande i en lokal verklighet och i en allt mer globaliserad värld utifrån bl a maktperspektiv.

Bildning och ledarskap, 15hp
Bildung and Leadership
Bildning och vetenskapligt kunnande. Att beskriva, tolka och skapa ny kunskap som en medveten pedagogisk process i lärandet och forskandet. Att vara ledare i en pedagogisk organisation.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker vid återkommande flerdagarsseminarier som består av text- och erfarenhetsbaserade dialoger och föreläsningar.

Mellan seminarierna sker litteraturbearbetning, erfarenhetsutbyte och tillämpningsövningar vid träffar i mindre grupper. Mellan seminarier och gruppträffar kommunicerar deltagare och kursledning via en internetbaserad lärplattform.
Examination
Examination sker genom skriftliga och muntliga redovisningar av individuellt och gruppvis utförda uppgifter samt ett aktivt deltagande i seminarier och gruppträffar. Förutom schemalagd tid förväntas den studerande arbeta med självstudier, enskilt och/eller i grupp.

Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Vuxenpedagogiskt ledarskap med inriktning mot folkbildning
Adult Pedagogical Leadership in Popular Adult Education
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 911G35      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PE1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     PE1   SA  
Fastställd den 2009-03-17 på delegation av områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap.