Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Genus i utbildning 2, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Pedagogik - PEA
  Kurskod   911G33
Mål
Den studerande skall efter avslutad kurs ha:

– fördjupade kunskaper i genusteori och jämställdhetsproblematik kopplat till utbildning
– grundläggande kunskaper om ”nya teman” inom genusforskning som konstruktion av maskulinitet i utbildning och kopplingar till andra betingelser för lärande som samhällsklass och etnicitet – intersektionalitet
– fördjupade kunskaper när det gäller att kunna avläsa, värdera och hantera genus och jämställdhetsproblematik i utbildningssammanhang
- Förståelse för hur genusrelaterade normer i samhället interagerar med utbildningsverksamhet
- Utvecklat ett kritiskt förhållningssätt till olika genusmedvetna arbetsformer
Kursinnehåll
Områden som behandlas är teori och forskning kring genus och jämställdhet. Konstruktion av maskulinitet i relation till utbildning berörs liksom intersektionalitet. Vidare behandlas avkodning, värdering av och hantering av genus och jämställdhetsproblematik i utbildning, allmänt och i förhållande till utbildningspraktik. Samhällets genusnormer och deras inflytande på utbildningsverksamhet som förutsättningar för möjligheterna att skapa genusmedveten utbildning berörs.
Undervisning/Arbetsformer
Arbetsformer är föreläsningar, seminarier och arbete i grupp samt om så är möjligt observationer i utbildningspraktik.
Examination
SRE1 7,5hp


Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Genus i utbildning 1, 7.5 hp.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/uf/studc/examen/kursbevis. Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Genus i utbildning 2
Gender in Education 2
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 911G33      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PEA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2F   Grundläggande     PEA   SA  
Fastställd av grundutbildningsnämnd/institutionsstyrelse eller motsvarande 2008-12-09 på delegation av områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap.