Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Genus i utbildning , 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Pedagogik - PEA
  Kurskod   911G32
Mål
Studenten ska under kursen ha

– grundläggande kunskaper i genusteori
– kunskap om hur genus konstrueras
– kunskap om vilken betydelse genus och jämställdhet har för elevers lärande och möjligheter i utbildning
– grundläggande färdigheter i att upptäcka och hantera genus och jämställdhetsrelaterade problem i utbildningsverksamhet
Kursinnehåll
Kursen behandlar två områden. Det första är genusteori med relevanta begrepp samt teori och forskning kring genus, jämställdhet och utbildning. Fokus ligger på hur genus styr, begränsar eller möjliggör, olika val och inriktningar för elever. Det andra handlar om att kunna avkoda genusrelaterade problem i utbildningssammanhang. Områden som där behandlas är genusmönster i utbildning samt hur genusrelaterade problem kan förstås och hanteras.
Undervisning/Arbetsformer
Arbetsformer är föreläsningar, seminarier och arbete i grupp.
Examination
Examinationen sker genom ett skriftligt arbete och muntlig redovisning.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/uf/studc/examen/kursbevis. Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Genus i utbildning
Gender in Education 1
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 911G32      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PEA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     PEA   SA  
Fastställd av grundutbildningsnämnd/institutionsstyrelse eller motsvarande 2008-12-09 på delegation av områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap.