Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Lärande i högre utbildning: introduktion till högskolestudier, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Pedagogik - PEA
  Kurskod   911G31
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- beskriva vad det innebär att bedriva studier på universitetsnivå
- redogöra för grundläggande pedagogiska begrepp och olika förhållningssätt i studiearbetet
- tillämpa olika arbetssätt och strategier för högskolestudier
Kursinnehåll
I kursen behandlas olika sätt att organisera lärprocesser inom universitets- och högskolekurser. Vidare presenteras olika perspektiv på kunskap, lärande och bildning, vilka problematiseras i relation till varierande sätt att organisera lärande i universitetskurser. Olika slags lärprocesser inom högre utbildning diskuteras i relation till studenten och dennes förutsättningar, deltagande i och genomförande av universitetsstudier. Inom kursen problematiseras också betydelsen av studentens förhållningssätt och tidigare erfarenheter av studier.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker med stöd av en digital lärplattform. Kursens innehåll bearbetas med varierade individuella och kollektiva arbetsformer.
Examination
Kursen examineras individuellt och i grupp genom skriftliga uppgifter.
Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/uf/studc/examen/kursbevis. Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Lärande i högre utbildning: introduktion till högskolestudier
Learning in Higher Education: Introduction to University Studies
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 911G31      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PEA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
  Grundläggande     PEA   SA  
Fastställd av grundutbildningsnämnd/institutionsstyrelse eller motsvarande 2009-10-20 på delegation av områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap.