Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Kulturpedagogik, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Pedagogik
Ämnesområde Pedagogik - PE1
  Kurskod   911G30
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- uppvisa en grundläggande museipedagogisk medvetenhet beträffande
utställningsvisandets former och villkor och förstå museet som bildningsmiljö
- förstå och uppvisa grunderna i utställningsgestaltande, dvs. utställning som medium.
Kursinnehåll
Kursen bygger på två moment: utställningen som medium, The exhibition as a medium, och museet som bildningsmiljö, The museum as a setting for learning.

Tonvikten ligger dels på eget skapande och gestaltande med inriktning på utställningen som scenografisk rumslighet och kulturell mötesplats, dels på kommunikativa övningar mellan den kulturella mötesplatsen och besökaren/publiken.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen är en distanskurs med digital kommunikation. Den inleds och avslutas med två introduktions- respektive avslutningsdagar. Mellan de två träffarna genomförs individuella och obligatoriska studieuppgifter i form av fältstudier och litteraturstudier. Fältstudierna innehåller deltagande observationer, intervjuer och studiebesök. Studieuppgifterna är dels av övande karaktär och dels examinerande
Examination
Examination sker muntligt, skriftligt och gestaltande.

Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Kulturpedagogik
Culture and Pedagogical Studies
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 911G30      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PE1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     PE1   SA  
Fastställd den 2008-12-16 på delegation av områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap.