Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Att leda lärprocesser, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Pedagogik
Ämnesområde Pedagogik - PE1
  Kurskod   911G29
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande

- kunna visa på vad det innebär att leda lärprocesser
- ha förvärvat insikt om vad som bestämmer val av innehåll i, organisation av och former för lärprocesser
- kunna tillämpa sina kunskaper om olika sätt att se på undervisning, lärande och examination
Kursinnehåll
I kursen belyses framväxten av olika synsätt på lärande samt vilka överväganden som ligger till grund för val av innehåll, organisation och form vid undervisning. Dessutom berörs hur dialog och återkoppling mellan pedagog och deltagare kan utformas. Dessa aspekter bearbetas utifrån situationer där deltagarna genomför egen undervisning.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av självstudier, lektioner, gruppövningar och tillämpningsmoment.

Examination
Kursen examineras genom skriftliga prov och arbets-/tillämpningsuppgifter.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Att leda lärprocesser
Leading Learning Processes
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 911G29      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PE1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     PE1   SA  
Fastställd den 2008-12-16 på delegation av områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap.