Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Att bedöma kunskap och lärande, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Pedagogik - PEA
  Kurskod   911G18
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

- problematisera kunskapsbedömning som fenomen i ett historiskt, samhälleligt och pedagogiskt perspektiv.
- känna till olika effekter av kunskapsbedömning och examination
- diskutera hur dessa effekter kan undvikas och eller tillvaratas i en lärandeprocess.
- redogöra för hur fusk och plagiat i examination är relaterat till normer och former för kunskapsbedömning
- reflektera över sitt eget förhållningssätt till fusk och plagiat.
- vara förtrogen med ett befintligt system för kunskapsbedömning.
- använda olika metoder för att mäta, bedöma och betygsätta kunskaper och färdigheter, utifrån grundläggande teorier om kunskapsmätning.
- kritiskt granska kunskapsbedömningar utifrån teori om kunskap och lärande.
- jämföra, problematisera och välja mellan olika metoder för kunskapsbedömning utifrån grundläggande teorier om kunskapsbedömning.
- reflektera över sitt eget lärande i relation till kursens mål och innehåll, egen insats samt prestation vid examinationen.
Kursinnehåll
Ett genomgående stråk i hela kursen är perspektiv på kunskap och lärande. Den behandlar olika synsätt på vad som är värdefull kunskap och värdefullt lärande och hur dessa kommer till uttryck i kunskapsbedömning.

Kursen består av följande delmoment:

Kunskapsbedömningens utveckling i samhällsutvecklingen
som är en introduktion som ger pedagogiska, historiska och samhälleliga perspektiv på kunskapsbedömningens utveckling. Vidare behandlas förändringar över tid i kunskapssyn, bedömningspolicy och betygsystem i det svenska utbildningssystemet

Grundläggande teorier om mätning
Skalor och mätning
Reliabilitet och validitet vid mätningar
Kriterie- respektive normrelaterad bedömning
Faktorer som kan störa bedömningsresultatet

Bedömningsstrategier
Prov och andra bedömningsmetoder
Validering av tidigare lärande som aspekt av kunskapsbedömningen
Bedömningens funktioner: formativ, summativ, prediktiv
Konvergent och divergent bedömning
Återkoppling av bedömningar

Den dolda och den synliga läroplanen
Examinationens effekter – avsiktlig och oavsiktlig påverkan på studier, undervisning, liv

Fusk och plagiat
Hur pedagogiska former och systemkrav driver till oönskat beteende, fusk

Validering av kunskap och kompetens
Problematik kring validering av tidigare lärande i relation till bedömning av lärande inom ramen för en utbildning
Validering som separat aktivitet eller integrerad del av lärande och utbildning
Validering i olika sammanhang – inför och under utbildning, yrkeskompetens etc.

Bedömningssystem i olika kontexter
I detta moment ges möjlighet att fördjupa sig kring kunskapsbedömning inom den kontext där man själv är verksam, eller som man har intresse av, t.ex.:
skolans betygsystem, nationella prov etc.
folkhögskolans studieomdöme och behörighetsbedömning
högskolans examination, betygsystem, ECTS etc.
validering av tidigare lärande
certifiering av yrkeskompetens

Även examination av kursen är ett moment som är ett genomgående stråk. Den studerande involveras i examinationen, som därigenom blir ett ytterligare tillfälle till reflektion och kunskapsutveckling kring bedömning och ett tillfälle att knyta ihop kursen efter de individuella fördjupningarna.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen genomförs vid gemensamma kurstillfällen med föreläsningar, seminarier och grupparbeten. Mellan kurstillfällena utförs enskilda arbeten och gruppuppgifter.
Examination
Examination av kursen sker fortlöpande genom skriftliga och eller muntliga redovisningar, individuellt och gruppvis genomförda kursuppgifter, förberedda seminarier samt genom ett skriftligt fördjupningsarbete som utvecklar och problematiserar ett system för kunskapsbedömning.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/uf/studc/examen/kursbevis. Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Att bedöma kunskap och lärande
Assessment and Learning
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 911G18      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PEA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     PEA   SA  
Fastställd av grundutbildningsnämnd/institutionsstyrelse eller motsvarande 2007-04-17 på delegation av områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap.