Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Kulturpedagogik, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Pedagogik - PEA
  Kurskod   911G17
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

- uppvisa en grundläggande pedagogisk och museipedagogisk medvetenhet beträffande utställningsvisandets former och villkor.

- förstå museipedagogers uppdrag och arbetsuppgifter utifrån museet som institution, arbetsmiljö och dess folkbildande uppdrag.
Kursinnehåll
Kursen bygger på två huvudmoment, Utställning som medium, The Exhibition as a Medium (7,5hp) och Museet som bildningsmiljö, The Museum as a Setting For Learning (7,5hp).

Kursinnehållet utgår från begreppen kultur och pedagogik och fokuserar vardagens kulturmönster med syfte att stärka deltagarnas kulturmedvetande och orientering i begreppsbildningen kring kulturpedagogik. Tonvikten ligger dels på eget skapande och gestaltande med inriktning på utställningen som scenografisk rumslighet och kulturell mötesplats, dels på kommunikativa övningar och studier utifrån en pedagogisk roll mellan den kulturella mötesplatsen och besökare och publik.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen bygger på åtta återkommande 2 dagars kurstillfällen innehållande föreläsningar, bearbetning av kurslitteratur, gestaltande övningar, grupparbeten och examinerande inslag. Dessutom äger en kortare studieresa rum till för kursen relevanta museimiljöer. Mellan de återkommande kurstillfällena genomförs individuella och obligatoriska studieuppgifter i form av fältstudier. Dessa innehåller deltagande observation, intervjuer och studiebesök. Litteraturstudier och arbetsuppgifter genomförs även mellan kurstillfällena. Kursformen genomförs delvis som distanskurs med digital kommunikation.
Examination
Examination sker genom fältstudieuppgifter, litteraturstudier och gestaltande övningsuppgifter i form av modellkonstruktioner och pedagogiska övningar. Examinationsuppgifterna är individuella och redovisas vid de återkommande kurstillfällena.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/uf/studc/examen/kursbevis. Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Kulturpedagogik
Culture and Pedagogical Studies
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 911G17      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PEA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     PEA   SA  
Fastställd av grundutbildningsnämnd/institutionsstyrelse eller motsvarande 2007-04-17 på delegation av områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap.