Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Att leda lärprocesser, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Pedagogik - PEA
  Kurskod   911G15
Mål
Efter avslutat kurs skall den studerande kunna:

- beskriva lärandeteorier som förklarar en lärprocess som såväl ett individuellt som ett kollektivt handlande
- identifiera formella och informella lärprocesser i vuxnas liv
- beskriva och redogöra för hur ledarskap kan förstås i relation till olika lärprocesser
- beskriva de pedagogiska idéerna bakom olika undervisningsformer samt tillämpa dessa
- relatera begreppen genus och mångfald till lärprocesser
- förstå betydelsen av examination och utvärdering i en lärprocess
- analysera lärprocesser utifrån olika faktorer som påverkar lärande och grupprocesser.
- redogöra för sina reflektioner och analyser muntligt och skriftligt.
- kritiskt granska, argumentera och reflektera över olika områden som kursen behandlar
Kursinnehåll
Kursen belyser olika teorier kring lärande, ledarskap och grupprocesser utifrån vad det innebär att leda en lärprocess. Den studerande kommer att studera teorier som belyser lärande som individuella och kollektiva processer. Vidare presenteras olika undervisningsformer och hur de inverkar på en lärprocess. I detta sammanhang diskuteras vikten av en ledare och ledarskapets inverkan. Kursen behandlar även genus- och mångfaldsaspekter och exmaninationens roll.

Förutom olika teorier om lärprocesser möter den studerande även olika arbetsformer såsom föreläsningar, rollspel, grupparbeten och seminarier, dessa arbetsformer fungerar även som kursinnehåll i relation till kursens mål: att leda lärprocesser.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och tillämpningsmoment, där den studerande förväntas ta en aktiv roll för sitt lärande. Den studerande förväntas vara förberedd inför varje tillfälle genom bl.a. inläsning av litteratur, aktivt delta i gruppuppgifter, diskutera och ge konstruktiv kritik till andra studenters arbete.
Examination
Kursen examineras med en individuell och en gruppuppgift. Examinationsuppgifterna ska presenteras muntligt och skriftligt och de ska seminariebehandlas.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Att leda lärprocesser
Leading Learning Processes
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 911G15      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PEA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     PEA   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2007-04-17 på delegation av områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap.