Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Friluftspedagogik för vuxna, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Pedagogik
Ämnesområde Pedagogik - PE1
  Kurskod   911G11
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

* känna till olika sammanhang där friluftsverksamhet organiseras och genomförs
* tolka begreppet friluftsliv såväl ur ett historiskt som ur ett samtida perspektiv
* tolka friluftslivets innebörd för lärande och pedagogisk verksamhet
* exemplifiera hur olika pedagogiska metoder skapar lärande i skiftande friluftslivssituationer
* designa friluftsverksamhet för iscensättande av lärande, med fokus på verksamhet för vuxna och ungdomar.
* tillämpa pedagogiska metoder som är lämpliga inom den studerandes egna friluftssammanhang.
* beskriva sin egen hållning till friluftsliv
* se behovet av olika typer av ledarskap inom friluftsliv
* relatera olika typer av ledarskap till grupprocesser, deltagarnas ålder och erfarenhet, samt det yttre sammanhanget
Kursinnehåll
Kursinnehållet behandlar pedagogens relation till friluftssammanhanget. I kursen fokuseras friluftslivet som liv, lärande, pedagogisk metod och upplevelse. Genom kursen skall den studerande utveckla medvetenhet och kunskap om friluftsliv, där naturupplevelser och kulturförståelse utgör grund, och fördjupa sina teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter kring friluftslivets pedagogik och didaktik.
* Friluftslivets pedagogik och didaktik.
* Utomhuspedagogikens bildningshistoriska och pedagogiska rötter.
* Aktuell forskning inom områdena friluftsliv och utomhuspedagogik.
* Friluftsliv som natur- och kulturtradition.
* Friluftsliv i ideell och kommersiell verksamhet, folkbildning och fritidsverksamhet.
* Kunskapssyn, kunskapsförmedling, handlingsburen kunskap och systematiserad reflektion.
* Ledarskap.
* Strukturering och utvärdering av vägledda friluftslivsaktiviteter.
* Naturupplevelser och pedagogik.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, individuella studier och grupparbeten. Vissa delar av undervisningen förläggs i friluftsmiljö.
Examination
Examination sker både individuellt och i grupp, genom fortlöpande skriftliga och eller muntliga redovisningar, kursuppgifter samt genom förberedda seminarier

Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Friluftspedagogik för vuxna
Outdoor Education for Adults
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 911G11      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PE1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     PE1   SA  
Fastställd den 2007-04-17 på delegation av områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap.