Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Läsningens o skrivningens didaktik, del 2. Möjligheter och hinder i läs- o skrivutvecklingen , 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Pedagogik - PEA
  Kurskod   911G09
Mål
Den studerande ska ha förvärvat kunskap och förståelse om:
- lässtrategier och deras tillämpning
- andraspråksinlärning
- skrivprocessen
- läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Den studerande ska ha förvärvat förmåga att:
- utveckla läsförståelsen hos barn och unga
- utveckla skrivprocessen hos barn och unga
- definiera centrala begrepp inom läsningens och skrivningens område
- identifiera hinder i läs- och skrivutvecklingen hos barn
Kursinnehåll
Kursen behandlar möjligheter och hinder i läs- och skrivutvecklingen ur ett teoretiskt och pedagogiskt perspektiv. Läsförståelse som begrepp samt faktorer som påverkar läsförståelsen behandlas. Lässtrategier relaterade till läsmål. Skrivprocessen i teori och praktik ingår. Hinder i läs- och skrivutvecklingen hos barn och vuxna diskuteras samt begrepp såsom läs- och skrivsvårigheter/dyslexi behandlas. Under fältstudier ska den studerande söka kunskap om pedagogers uppfattningar om begrepp som läsförståelse och läs- och skrivsvårigheter.
Undervisning/Arbetsformer
I kursen ingår föreläsningar, individuella fältstudier samt litteraturseminarier: till den studerandes arbetsinsats hör inläsning och reflektion av angiven litteratur.

Fältstudier: den praktiska verksamheten ute i skolorna fokuseras. Till den studerandes arbetsinsats ingår förberedelser och val av metod för insamling av material på fältet samt sammanställning av gjorda iakttagelser. I en av fältstudierna ingår undervisningsmoment med fokus på skrivande i den egna praktiken. Fälststudierna sammanställs individuellt och diskuteras och följs upp i arbetsgruppen vid egen vald tidpunkt.
Examination
Kursen utgörs av muntliga redovisningar av fältstudier och den obligatoriska litteraturen vid arbetsgruppssamlingarna. Kursen slutexamineras genom en individuell skriftlig uppgift. Den studerande väljer ett för kursen relevant område och söker kunskap om detta genom litteraturstudier.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången kurs "Läsningens och skrivningens didaktik, del 1."
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Läsningens o skrivningens didaktik, del 2. Möjligheter och hinder i läs- o skrivutvecklingen
The Pedagogy of Reading and Writing, part 2. Possibilities and Obstacles in Literacy Development
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 911G09      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PEA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2F   Grundläggande     PEA   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2006-11-28 på delegation av områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap.