Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Läsningens och skrivningens didaktik, del 1. Läs- och skrivprocesser, utveckling och lärande, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Pedagogik - PEA
  Kurskod   911G08
Mål
Den studerande ska ha förvärvat kunskap och förståelse om:
- språkteorier och lärandeteorier
- barns förutsättningar för skriftspråkligt lärande och utveckling
- språklig medvetenhet, läsprocessen samt barns normala läsutveckling
- läsinlärningsmetoder och lärares val av dessa
- betydelsen av att skapa en språkutvecklande miljö i förskolan

Den studerande ska ha förvärvat förmåga att:
- urskilja och definiera olika lärandeteorier i den egna praktiken
- förstå hur barn och unga uppfattar läsning och skrivning
- definiera centrala begrepp inom läsningens och skrivningens område

Den studerande ska ha utvecklat förmågan att:
- arbeta förebyggande med språklig medvetenhet
- kartlägga elevers läsutvecklingsnivå
Kursinnehåll
Kursen behandlar förutsättningar för skriftspråkligt lärande och utveckling ur ett teoretiskt och pedagogiskt perspektiv. Lärandeteorier samt teorier om barns språkutveckling ligger som grund. Språklig medvetenhet behandlas ingående utifrån aktuell forskning inom området. Vikten av denna förmåga relateras till barns läs- och skrivutveckling. Läsprocessen, läsmetoder och läsutveckling behandlas ingående i denna kurs. I fältstudier fokuseras den praktiska verksamheten ute i skolan.
Undervisning/Arbetsformer
I kursen ingår föreläsningar, individuella fältstudier samt litteraturseminarier: till studerandenas arbetsinsats hör inläsning och reflektion av angiven litteratur.

Fältstudier: i de studerandes arbetsinsatser ingår förberedelser och val av metod för insamling av material på fältet samt sammanställningar av gjorda iakttagelser. Redovisningen sker både som individuell uppgift och i form av diskussion och uppföljning i arbetsgrupper vid egen vald tidpunkt. Barns och ungdomars tankar om läsning och skrivning, läsutveckling samt lärares teoretiska grundsyn om läs- och skrivinlärningsmetoder ingår bland annat i kursens fältstudieuppgifter.
Examination
Examination av kursen sker fortlöpande genom skriftlig individuell uppgift där den studerande ska kartlägga personalens arbete med att skapa en språkstimulerande miljö i förskolan.

Kursen slutexamineras genom en individuell skriftlig uppgift. Den studerande har i uppgift att samtala med lärare i de tidigare åren i grundskolan om hennes/hans teoretiska grundsyn när det gäller lärande, läs- och skrivundervisning samt läsinlärningsmetoder.Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Minst två genomgångna terminer i lärarutbildning, examen från lärarutbildning eller minst 30 hp godkända i ett beteendevetenskapligt ämne.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/uf/studc/examen/kursbevis. Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Läsningens och skrivningens didaktik, del 1. Läs- och skrivprocesser, utveckling och lärande
The Pedagogy of Reading and Writing, part 1. Processes, Development and Learning
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 911G08      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PEA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2F   Grundläggande     PEA   SA  
Fastställd av grundutbildningsnämnd/institutionsstyrelse eller motsvarande 2006-11-28 på delegation av områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap.