Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Grupprocesser med fokus på ledarskap, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Pedagogik
Ämnesområde Pedagogik - PE1
  Kurskod   911G06
Mål
Den studerande har efter genomgången kurs utvecklat kunskap om relationen mellan organisationens utformning och ledarskapets utövande. Den studerande har vidare under kursen utvecklat förståelse för samspelet mellan ledarskapet och gruppens och gruppmedlemmars förväntningar. Dessutom kan den studerande använda redskap för att analysera hur ledarskap utövas. Den studerande kan även kritiskt granska ledarskap ur genusperspektiv.
Kursinnehåll
Kursen behandlar olika ledarskapsteorier samt hur man tidigare sett på och idag ser på olika funktioner som ingår i uppgiften att vara ledare. Vidare behandlar kursen ledarskapsprocessen ur olika aspekter som t ex intrapersonella, interpersonella och samhälleliga. I kursen ingår även ett genusperspektiv på organisation och ledarskap.
Undervisning/Arbetsformer
I kursen ingår föreläsningar och litteraturseminarier. Arbetet sker i grupp och individuellt. I kursen ingår insamling och analys av ett mindre empiriskt material. Dessutom sammanfattas och presenteras egen vald litteratur. Praktiska ledarskapsövningar ingår.
Examination
Kursen har två examinationer. Den första examinationen gäller sammanställning och redovisning av individuellt vald organisations- och ledarskapslitteratur, vilket redovisas muntligt. Den andra uppgiften är inriktad på insamling av ett empiriskt material som analyserats med hjälp av olika perspektiv på ledarskap och därefter sammanställts i en mindre rapport.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Minst två genomgångna terminer i lärarutbildning, examen från lärarutbildning eller minst 30 hp godkända i ett beteendevetenskapligt ämne.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Grupprocesser med fokus på ledarskap
Group Processes with a Focus on Leadership
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 911G06      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PE1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   Grundläggande     PE1   SA  
Fastställd den 2006-11-28 på delegation av områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap.