Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Grupprocesser med inriktning mot konflikthantering, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Pedagogik - PEA
  Kurskod   911G05
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande ha:

*Förvärvat kunskap om samt utvecklat förståelse för konflikter och konflikthantering, och specifikt kunna:
- definiera och exemplifiera konfliktfenomenet
- urskilja kännetecken för destruktiv och konstruktiv konflikthantering
- identifiera och definiera olika strategier eller stilar för konflikthantering

* Förvärvat förmågor gällande konflikter och konflikthantering, och specifikt kunna:
- igenkänna olika hanteringsstrategier samt bedöma deras effektivitet med utgångspunkt i verkliga konfliktsituationer
- designa egna samt granska andras konflikthanteringsförslag, både i rollen som part och som tredje part i konflikten
- med hjälp av relevant begreppsapparat muntligt och skriftligt kommunicera information och idéer gällande konflikter och konflikthantering
Kursinnehåll
Teoretiska och praktiska förklaringsmodeller gällande konflikters förebyggande, uppkomst, utveckling och hantering. I fråga om konflikthantering ligger tonvikten på det metodiska förhållningssättet, med fokus på konflikthanteringsstrategier, ickevåldskommunikation samt medling.
Undervisning/Arbetsformer
Föreläsningar; Gruppövningar: till studentens arbetsinsats hör förberedelser av övningens utgångspunkter i form av verkliga konfliktsituationer; Litteraturseminarium: till studentens arbetsinsats hör inläsning och reflektion kring angiven litteratur.
Examination
Kursen slutexamineras genom en individuell skriftlig hemtentamen. Kursen examineras också löpande genom ett aktivt deltagande i gruppövningar.


Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Minst två genomgångna terminer i lärarutbildning, examen från lärarutbildning eller minst 30 hp godkända i ett beteendevetenskapligt ämne.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Grupprocesser med inriktning mot konflikthantering
Group Processes Focusing Conflicts
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 911G05      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PEA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2F   Grundläggande     PEA   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2006-11-28 på delegation av områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap.