Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Bedöma, värdera och kommunicera lärande och utveckling i skolan, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Pedagogik - PEA
  Kurskod   911G04
Mål
Den studerande ska
- ha förvärvat kunskaper om och förståelse för hur bedömning och värdering av elevers utveckling och lärande är beroende av kunskapssyn och elevsyn
- ha förvärvat kunskaper om och färdigheter i hur elevers utveckling och lärande kan följas och stimuleras genom systematisk observation och dokumentation
- ha erövrat kunskap om och förståelse för hur individuella utvecklingsplaner på en skola lägger grunden för skolans utvecklingsarbete.
- ha erövrat kunskaper om och färdigheter i hur mål för elevers fortsatta lärande beslutas och kommuniceras med elever och föräldrar
Kursinnehåll
I kursen presenteras och bearbetas några teoretiska perspektiv på bedömning och värdering av elevers utveckling och lärande. Olika modeller för observation och dokumentation av elevers utveckling och lärande behandlas. Exempel på modell är portfoliomodellen.
Utvecklingssamtalet och den individuella utvecklingsplanen studeras som verktyg för kommunikation mellan elev, lärare och förälder. Dessa verktyg studeras och analyseras både vad gäller intention och praktisk utövning. Vidare analyseras verktygens relation till mål för elevens lärande och betydelsen för elevers ansvarstagande för sitt eget lärande. Särskilt studeras relationen mellan elevers individuella planer och skolans utvecklingsarbete.
Undervisning/Arbetsformer
I kursen ingår föreläsningar, seminarier, grupparbete, individuellt arbete och självständig skriftlig produktion samt litteraturstudier.
Examination
Examinationen utgörs av skriftliga individuella uppgifter som redovisas i ett seminarium. Tillfället är obligatoriskt.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Minst två genomgångna terminer i lärarutbildning eller examina från lärarutbildning eller minst 20 p (30 hp) godkända i ett beteendevetenskapligt ämne.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Bedöma, värdera och kommunicera lärande och utveckling i skolan
Assess, evaluate and communicate Learning and Development in School
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 911G04      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PEA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2F       PEA   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2006-11-28 på delegation av områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap.