Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Genus och genusmedveten undervisning i förskola, grundskola och gymnasium, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Pedagogik - PEA
  Kurskod   911G03
Mål
Studenten ska under kursen ha utvecklat grundläggande kunskaper i genusteori och förståelse för vilken betydelse genus har för elevers lärande och möjligheter i förskola, grundskola och gymnasium. Studenten har under kursen också utvecklat färdigheter i att upptäcka och hantera genusrelaterade problem i de olika skolformerna. Ett kritiskt förhållningssätt till olika genuspedagogiska arbetsformer utvecklas.
Kursinnehåll
Kursen behandlar två områden. Det första är genusteori med relevanta begrepp samt teori och forskning kring genus och utbildning. Fokus ligger på hur genus styr, begränsar eller möjliggör, olika val och inriktningar för elever. Det andra handlar om genusmedveten verksamhet och undervisning. Olika områden som belyses är genusmönster och nya trender i genusproblematiken inom utbildning, samt hur olika genusrelaterade problem kan bemötas, värderas och hanteras.
Undervisning/Arbetsformer
Arbetet sker i grupp och individuellt. Till de tillfällen som anges i studiehandledningen ingår inläsning av litteratur och vid ett tillfälle att förbereda sig för litteraturseminarium, som är obligatoriskt. Föreläsningar med diskussioner både i smågrupp och i hela gruppen är återkommande inslag. I samband med examinationer förväntas studenten läsa och kritiskt granska andra arbeten.
Examination
Två olika uppgifter examinerar kursen. Den första examinerar kunskaper i genusteori och genus betydelse för elevers lärande och möjligheter i utbildning samt förmågan att använda dessa kunskaper för analys av genusproblematik i utbildningssituationer. Denna uppgift är en gruppuppgift. Den andra uppgiften är inriktad på att observera och upptäcka genusproblematik i någon utbildningskontext samt att om så är möjligt försöka förändra någonting och se konsekvenserna av detta. Båda uppgifterna är skriftliga men de redovisas även muntligt inför gruppen vid examinationstillfällena.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Minst två genomgångna terminer i lärarutbildning, examen från lärarutbildning eller minst 30 hp godkända i ett beteendevetenskapligt ämne.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Genus och genusmedveten undervisning i förskola, grundskola och gymnasium
Gender and gender sensitive pedagogy in preschool, compulsory school and upper secondary school
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 911G03      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PEA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2F   Grundläggande     PEA   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2006-11-28 på delegation av områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap.