Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Värdepedagogik: Etik och demokrati i skolans vardag, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Pedagogik - PEA
  Kurskod   911G02
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande
- ha förvärvat kunskaper i teoribildning och forskning inom kunskapsområdet värdepedagogik med särskild tonvikt på de beteendevetenskapliga aspekterna
- ha tillägnat sig beteendevetenskapliga kunskaper om skoldemokrati, yrkesetik och mobbning
- vara medveten om distinktionen mellan explicit och implicit värdepedagogik och mot bakgrund av detta kunna förhålla sig analytiskt till vardaglig skolpraktik
- kunna bedöma, analysera och problematisera det vardagliga livet i skolan, såväl i som utanför klassrummen, med hjälp av kunskaper i värdepedagogiska teoribildningar och forskningsresultat.
Kursinnehåll
Kursen fokuserar på värdepedagogik som begrepp och företeelse. Uttalad såväl som outtalad etisk påverkan i skolan är ett centralt innehåll. Olika beteendevetenskapliga perspektiv som beskriver och tolkar den etiska påverkan eller sociala fostran som sker eller bör ske i skolan är föremål för studier, analys och diskussion. Olika fostransstilar, arbetet med regler på skolan, elevinflytande och skoldemokrati, mobbning och arbetet med att motverka mobbning, samt lärares yrkesetik utgör konkreta teman i kursen.
Undervisning/Arbetsformer
I kursen ingår föreläsningar och seminarier där diskussioner i helgrupp eller mindre grupper utgör en central del. I den studerandes förberedelser ingår litteraturstudier.
Examination
Kursen slutexamineras genom en individuell skriftlig hemtentamen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Minst två genomgångna terminer i lärarutbildning, examen från lärarutbildning eller minst 30 hp godkända i ett beteendevetenskapligt ämne.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/uf/studc/examen/kursbevis. Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Värdepedagogik: Etik och demokrati i skolans vardag
Values Education: Ethics and Democracy in Everyday School Life
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 911G02      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PEA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2F   Grundläggande     PEA   SA  
Fastställd av grundutbildningsnämnd/institutionsstyrelse eller motsvarande 2006-11-28 på delegation av områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap.