Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Påbyggnadsutbildning till vuxenlärare, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Pedagogik - PEA
  Kurskod   911G01
Mål
Genom kursen ska den studerande utveckla kunskaper om vuxnas lärande och vuxenundervisning med syfte att kunna arbeta med undervisning av vuxna.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna beskriva, analysera och förstå:
− relationer mellan olika syn på kunskap och lärande, bedömning och utformningen av undervisningspraktiken
− vad vuxnas lärande innebär ur ett samhällsperspektiv
− vad olika bakgrund hos de vuxna studerande har för konsekvenser för undervisningspraktiker, för de studerande och för läraren
− hur en akademisk uppsats utformas, bedöms och examineras

vidare ska den studerande kunna:
− designa och planera ett undervisningsmoment i förhållande till det vuxenutbildningssammanhang denne befinner sig i/kommer att befinna sig i, samt i förhållande till sin egen syn på kunskap och lärande
− genomföra intervjuer med aktörer inom vuxenutbildningssammanhang samt kunna avrapportera resultaten på ett välstrukturerat sätt
− analysera och ge konstruktiv kritik på medstuderandes texter
Kursinnehåll
Kursen är uppdelad i tre delkurser, Vuxenpedagogik, Förutsättningar för vuxnas lärande och att skriva en uppsats. Skrivprocessen och vetenskapliga metoder kommer kontinuerligt att behandlas under kursens gång.

Vuxenpedagogik, 15 hp
Adult Education
Under kursens gång behandlas följande områden:
- Kunskap och lärande
- Bedömning och validering
- Vuxenutbildning i ett samhällsperspektiv

Förutsättningar för Vuxnas lärande, 9 hp
Prerequisities for Adult Learning
Under kursens gång behandlas följande områden:
- Etnicitet
- Genus
- Klass
- Funktionshinder

Att skriva en uppsats, 6 hp
To write a Thesis
Under kursens gång behandlas följande områden:
- Hur man skriver en uppsats
- Opponentskap
Undervisning/Arbetsformer
Kursen genomförs som distansutbildning. Seminarier och föreläsningar genomförs vid träffar i Linköping. Mellan träffarna arbetar deltagarna gemensamt i mindre arbetsgrupper. Under kursen kommer ett antal fältstudier att genomföras. Handledning erbjuds under hela kursen i relation till kursuppgifter, kursträffar, arbetsgruppens arbete samt i relation till uppsatsskrivandet.
Examination
Kursen examineras genom individuella hemskrivningsuppgifter som skrivs och examineras löpande och under kursens gång. Vidare består examinationen av aktivt deltagande vid seminarietillfällena. I sista delkursen ingår individuellt skrivande av en vetenskaplig uppsats som examineras vid ett seminarium.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

Examen från lärarutbildning
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Påbyggnadsutbildning till vuxenlärare
Training to teach Adults
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 911G01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PEA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2F   Grundläggande     PEA   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2007-03-20 på delegation av områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap.