Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Den akademiska skrivprocessen , 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Inget ämne
Ämnesområde Utbildningsvetenskap-UV2
  Kurskod   910G08
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
• Tillämpa litteratursökningsmetoder och källkritiskt granska och värdera material
• Självständigt identifiera och tillämpa den akademiska uppsatsens begrepp, och disposition i en egen text.
• Tillämpa referenshantering efter givna förutsättningar
• Kritiskt granska egna och andras texter
• Eftersträva ett akademiskt språkbruk
Kursinnehåll
Kursen innehåller föreläsningar i studieteknik, källkritik, akademiskt skrivande och förhållningssätt, samt opposition. Kursen innehåller vidare seminarier kring kursens delmoment med praktiska uppgifter och exempel. Den studerande skriver egna texter efter givna förutsättningar, samt granskar andra studenters texter i muntliga och skriftliga uppgifter.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen innehåller föreläsningar, seminarier och självstudier.
Examination
Kursen examineras genom muntliga och skriftliga moment.

PROVKODER
SRE1 Skriftliga inlämningar 5hp
MRE1 Muntlig presentation 2,5 hp

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av styrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten skickas till Examensenheten eller lämnas till Studerandeexpeditionen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Den akademiska skrivprocessen
The academic writing process
 
Kursansvarig är: ISV - Institutionen för samhälls och välfärdsstudier
           
Dnr: LiU-2012- 00135   Kurskod: 910G08      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Utbildningsvetenskap-UV2          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     UV2   SA  
Fastställd 2013-10-31 på delegation av styrelsen för utbildningsvetenskap.