Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Svenska som andraspråk 2, fortsättningskurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Svenska som andraspråk - SSA
  Kurskod   910G05
Mål
Efter genomgången kurs ska den studerande:
- ha inhämtat teorier om andraspråks utveckling hos barn och vuxna
- ha satt sig in i och kunna reflektera kring förhållandet mellan språk och situation
- ha satt sig in i forskning kring gruppspråk och språklig identitet
- kunna föra ett insiktsfullt resonemang kring språkliga normer och attityder till olika språkbruk
- kunna tillämpa de teoretiska kunskaperna i konkreta resonemang kring och exempel på språkutvecklande arbetssätt inom svenska som andraspråksundervisningen för olika åldrar
- kunna formulera ett mindre forskningsbart problem och producera en språkligt korrekt uppsats med vetenskapligt anslag. Han/hon kan också granska en uppsats ur ett språkligt och vetenskapligt perspektiv.
Kursinnehåll
Språkinlärning, 7,5 hp
I denna delkurs ingår studier av teorier om språkutveckling, särskilt utveckling av två eller flera språk hos barn och vuxna, språkundervisning och språkinlärning samt relationen mellan språket och individens övriga utveckling och förhållande till omvärlden.

Flerspråkighet, 7,5 hp
I denna delkurs studeras förhållande mellan språk och situation, liksom språkliga normer och attityder till olika språkbruk samt språket som gemenskapsfaktor och social barriär. Här ingår också språkliga minoriteters situation och flerspråkiga samhällen.

Metodik, 7,5 hp
Delkursen innehålller fortsatt orientering om andraspråksundervisningens mål och organisation. Här diskuteras undervisningsmetodik och språkutvecklande arbetssätt med utgångspunkt i kursens teoretiska moment. Analys och diskussion av undervisningsmaterial och undervisningssituationer ingår.

Projektarbete, 7,5 hp
Denna delkurs utgörs av en utarbetandet av en uppsats om ett relevant ämne. Uppsatsen ska baseras på en empirisk undersökning.
Undervisning/Arbetsformer
Förutom självständiga studier av kurslitteratur, inläsning av relevant litteratur inför uppsatsarbetet samt utarbetandet av uppsatsen ingår grupparbeten utanför schemalagd tid. Schemalagda aktiviteter är föreläsningar/lektioner, seminarier och gruppövningar.
Examination
Examiantionen på kursen sker genom hemskrivningar, muntliga och skriftliga redovisningar av genomtänkta och teoretiska grundade metodiska tillämpningar, uppsatsen och granskning av en annan uppsats.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Svenska som andraspråk 1 med minst 15 hp är godkända.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/uf/studc/examen/kursbevis. Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Svenska som andraspråk 2, fortsättningskurs
Swedish as a Second Language 2
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 910G05      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Svenska som andraspråk - SSA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2F   Grundläggande     SSA   HU  
Fastställd av grundutbildningsnämnd/institutionsstyrelse eller motsvarande 2007-10-09 på delegation av områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap.