Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Svenska som andraspråk 3, fördjupningskurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Svenska som andraspråk - SSA
  Kurskod   910G03
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande:
- ha breddat och fördjupat sina kunskaper inom ämnesområdet svenska som andraspråk
- ha utvecklat en förmåga att reflektera kring forskningsmetodiska frågor
- självständigt kunna genomföra, skriftligen redovisa och granska en språkvetenskaplig forskningsuppgift inom änmnesområdet svenska som andraspråk.
Kursinnehåll
Kursen innehåller fördjupade studier i såväl svenska språket som språkutveckling, kultur och didaktik. Den studerande ska själv kunna påverka innehållet och i samråd med kursansvarig lärare själv välja kurslitteratur i delar av kursen.

Kursen innehåller också studier av forskningsmetodik inom ämnet. Kursen innebär också att den studerande genomför och i form av en uppsats redovisar en självständigt genomförd forskningsuppgift. Uppsatsarbetet inkluderar studier av litteratur av relevans för uppsatsen samt granskning av en annan students uppsats.
Undervisning/Arbetsformer
Förutom självständiga studier av kurslitteratur, arbete med examinationsuppgifter, inläsning av relevant litteratur inför uppsatsarbetet samt utarbetandet av uppsatsen ingår schemalagda seminarier.
Examination
Examinationen sker i form av skriftlig redovisning av två större fördjupningsuppgifter och av muntlig redovisning av tre mindre uppgifter, vilka också kortfattat dokumenteras i skriftlig form.

Examinationen av uppsatsen sker genom att uppsatsen seminariebehandlas, samt genom att den studerande granskar och opponerar på en annan students uppsats.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkänd Svenska som andraspråk 1, och genomgången Svenska som andraspråk 2 med 22,5 hp godkända (inklusive ett 7,5 hp projektarbete), eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Svenska som andraspråk 3, fördjupningskurs
Swedish as a Second Language 3
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 910G03      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Svenska som andraspråk - SSA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2E   Grundläggande     SSA   HU  
Fastställd den 2007-12-19 på delegation av områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap.