Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Svenska som andraspråk 1, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Swedish for Teachers of Immigrants - SRA
  Kurskod   910G02
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande:
- ha god kännedom om svenska språkets ljudsystem och grammatiska struktur
- ha vunnit insikter om svenska språket som ett andraspråk
- kunna göra en analys av inlärarspråk
- ha satt sig in i den flerspråkiga undervisningssituationens speciella villkor.
Kursinnehåll
Grammatik, 7,5hp
Inom delkursen studeras svenskans grammatiska system och andra språks strukturer.
I delkursen ingår att reflektera kring svårigheter i svenska språket då det ska läras in som ett andraspråk.

Tillämpad grammatik, 7,5hp
Inom denna delkurs ska de studerande ytterligare befästa och fördjupa sina kunskaper om svensk grammatik.

Fonetik, 7,5hp
Delkursen behandlar svensk fonetik och fonologi ur ett kontrastivt perspektiv med tyngdpunkt på svårigheter, bl a genom analys av andraspråksinlärares tal.

Den flerspråkiga undervisningssituationen, 7,5hp
I delkursen ingår studier av styrdokument för skolämnet svenska som andraspråk samt av de teoretiska utgångspunkterna för organisation, planering och genomförande av andraspråksundervisning för inlärare i olika åldrar. Pedagogiska och metodiska tillämpningar studeras och diskuteras.
Undervisning/Arbetsformer
Förutom självständiga studier av kurslitteratur och arbete med examinationsuppgifter, ingår grupparbeten, föreläsningar och seminarier.
Examination
Kursen examineras genom skriftliga tentamina samt genom analysuppgifter och uppgifter, som redovisas skriftligt och muntligt enskilt eller i grupp.


Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Engelska B/Engelska 6. Områdeskurser enligt områdesbehörighet 2
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av styrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Svenska som andraspråk 1
Swedish as a Second Language 1
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 910G02      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Swedish for Teachers of Immigrants - SRA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     SRA   HU  
Fastställd 2007-12-03 på delegation av styrelsen för utbildningsvetenskap.