Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Svenska som andraspråk, grundkurs, 60hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Svenska språket - SVE
  Kurskod   910G01
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

- ha kännedom om svenska språkets ljudsystem och grammatiska struktur
- kunna tillämpa sina kunskaper i analyser av talat och skrivet inlärarspråk
- ha kunskap om språkinlärare och språktillägnandeprocesser
- förstå grundläggande likheter och skillnader mellan första-, andra- och främmandespråkstillägnande
- ha systematiserande kunskaper om människan som kulturell samhällsvarelse
- känna till migrationsprocesser och svensk migrationspolitik
- kunna redogöra för teoretiska utgångspunkter för organisation, planering och genomförande av andraspråksundervisning för inlärare i olika åldrar
- kunna genomföra och skriftligen rapportera ett mindre projekt med ett vetenskapligt anslag
Kursinnehåll
Kursen behandlar svensk fonetik och fonologi ur ett kontrastivt perspektiv med tyngdpunkt på svårigheter i svenskan för andraspråksinlärare. Kursen innebär att den studerande reflekterar kring dessa svårigheter, bl a genom analys av andraspråksinlärares svenska talspråk. Olika skriftsystem belyses, liksom svensk stavning och dess förhållande till talet.

Kursen innehåller även studier av svenskans grammatiska system. Den studerande ska orientera sig om andra språks strukturer och reflektera kring svårigheter i svenskan. Bl a genom analys av inlärares skriftspråkliga produktion.

Kursen innehåller teorier och modeller för andraspråkstillägnande. I kursen studeras psykologiska, sociala och kulturella faktorer av betydelse för andraspråksutveckling. Den sociokulturella delen av kursen är inriktad på språkinläraren i samhället. Begreppet kultur diskuteras och fokus läggs på hur kulturella identiteter skapas. Migration och invandringpolitik i svenskt och internationellt perspektiv ingår.

Inom kursen studeras den flerkulturella undervisningssituationens speciella villkor; kursplaner för ämnena Svenska som andraspråk och Modersmål diskuteras; organisation, planering och genomförande av andraspråksundervisning liksom bedömning och utvärdering behandlas.

Kursen innehåller en verksamhetsförlagd del, där den studerande under handledning av en yrkesverksam lärare planerar och genomför delar av svenska som andraspråksundervisningen i en eller flera grupper.
Vidare ska den studerande genomföra och skriftligen rapportera ett projektarbete.
Undervisning/Arbetsformer
Förutom självständiga studier av kurslitteratur, arbete med övningsuppgifter och examinationsuppgifter ingår grupparbeten utanför schemalagd tid. Schemalagda aktiviteter är föreläsningar/lektioner och seminarier samt en del fältanknutna övningar.

Arbetsformerna under den verksamhetsförlagda delen av kursen är först auskultationer och sedan egna insatser i form av planering och genomförande av undervisningsmoment.
Projektdelen utgörs av inläsning av relevant bakgrundslitteratur, insamlande av empiriska data, analys av dessa och produktion av en skriven rapport.
Examination
Kursen examineras genom skriftliga tentamina och analysuppgifter som redovisas muntligen och skriftligen.

Vfu-delen examineras genom att den studerandes förmågor under den verksamhetsförlagda delen utvärderas. Projektarbetet examineras genom att den skrivna rapporten bedöms ur vetenskapligt och språkligt perspektiv. Den studerande måste också granska och opponera på en annan uppsats.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Områdesbehörighet 2 (aktuellt språk steg 3 och EngB). Dispens ges för aktuellt språk steg 3.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Svenska som andraspråk, grundkurs
Swedish as a Second Language
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 910G01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Svenska språket - SVE          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     SVE   HU  
Fastställd den 2007-12-19 på delegation av områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap.